Gå til innhold
Annonse
Laks. Foto: Bengt Finstad / NINA
Laks. Foto: Bengt Finstad / NINA

I en omfattende rapport har NINA samlet forskning av effekter av lakselus på villaks og sjøørret, gjennomført de senere år.

Annonse

Det er i rapporten Impacts of salmon lice emanating from salmon farms on wild Atlantic salmon and sea trout, de har samlet og oppsummert vitenskapelige data på tema. Hovedkonklusjonen er at ville lakse- og sjøørretbestander i mange områder med stor oppdrettsaktivitet har blitt negativt påvirket av lakselusen, til tross for tiltak.

De understreker også at det er betydelige bevis for at det er en sammenheng mellom områder med stor oppdrettsaktivitet, og spredning av lakselus til ville lakse- og sjøørretbestander.

- Mange studier viser at påvirkningen kan være av en slik grad at det kan føre til betydelig økt dødelighet for fisken, og dermed reduserte fiskebestander, som videre medfører redusert høstbart overskudd for fiske. Avhengig av bestandsstørrelser kan økt dødelighet på grunn av lakselus også medføre at det blir for få gytefisk til at gytebestandsmålene blir nådd, skriver de.

- Godt undersøkt

- Effekter av lakselus på villfisk er godt undersøkt sammenlignet med mange andre menneskelige påvirkninger på naturen, sier Eva B. Thorstad fra NINA, som er en av forskerne som står bak rapporten i en sak på NINA sine hjemmesider.

De viser til at det er gjort omfattende undersøkelser av effekter av lakselus, fra effekter på enkeltfisk i laboratorier og i naturen, til effekter på villfiskbestander.

– Nye undersøkelser har bekreftet og styrket tidligere konklusjoner om effekter av lakselus på villaks og sjøørret, sier Bengt Finstad som også er forfatter av rapporten, i saken.

12-29 % færre gytefisk

Laksebestander i oppdrettsintensive områder skriver de kan bli redusert med gjennomsnittlig 12-29 % færre gytefisk.

- Dette er vist i storskala undersøkelser i naturen der grupper av individmerket fisk har blitt beskyttet mot lakselus med kjemisk behandling og sammenlignet mot ubehandlet fisk.

Finstad poengterer at dødelighet som følge av lakselus sannsynligvis er høyere hos sjøørret enn hos laks, da sjøørreten oppholder seg nær kysten, i samme typer områder som oppdrettsanleggene gjerne er lokalisert.

Samme bilde i Skottland og Irland

Rapporten er laget NINA på oppdrag fra Salmon and Trout Conservation Scotland, og de har også tatt med studier gjennomført i Skottland og Irland.

I konklusjonen viser forskerne derfor til at samlet sett gir kunnskapen fra vitenskapelige studier bevis på en generell og gjennomgripende negativ effekt av lakselus på ville bestander i intensivt oppdrettsområder i både Irland, Norge og Skottland.