Gå til innhold
Bruken av hydrogenperoksid mot lakselus har tatt seg litt opp. Det har også bruken av tre av de andre seks legemidlene som ble anvendt mot lakselus i fjor, gjort . Bildet viser Aqua Pharma som behandler merd med hydrogenperoksid. Illustrasjonsfoto: Aqua Pharma.
Bruken av hydrogenperoksid mot lakselus har tatt seg litt opp. Det har også bruken av tre av de andre seks legemidlene som ble anvendt mot lakselus i fjor, gjort . Bildet viser Aqua Pharma som behandler merd med hydrogenperoksid. Illustrasjonsfoto: Aqua Pharma.

I 2020 er det en viss økning i forbruket av legemidler mot lakselus, etter at bruken har vært kraftig redusert siden 2015. Det viser nye tall fra Folkehelseinstituttet. 

I årene 2011-2020 har bruken av midler mot lakselus variert kraftig. Etter en økning av forbruket hvert år i første halvdel av perioden har vi sett en årlig reduksjon i de siste årene. Det skriver FHI i en pressemelding.

Det er fortsatt et relativt stabilt lavere bruk av hydrogenperoksid etter toppåret i 2015. Den utbredte bruken av lakselusmidler i perioden 2010-2015 var i hovedsak forårsaket av økende forekomst av resistens mot de ulike midlene hos lakselusen.

Det totale antallet behandlingsdoser – altså antall tonn laksefisk som ble behandlet med kjemiske avlusningsmidler – var nesten 7 prosent høyere i 2020 enn året før.   

Midler mot lakselus (kg aktiv substans). Kilde: FHI. Klikk for større
Midler mot lakselus (kg aktiv substans). Kilde: FHI. Klikk for større

Tabellen viser at i 2020 har særlig salget av teflubenzuron økt, i tillegg til en viss økning i salget av azametifos. Bruken av flubenzuronene diflubenzuron og teflubenzuron var lavest, målt i kilo, i 2018. Disse stoffene hindrer skalldannelse hos lakselus og kan også ha negativ effekt på andre krepsdyr.  Det har bare vært små endringer i bruken av deltametrin og emamektin sammenlignet med året før.

Antibakterielle midler

Som det fremgår av tabellen for antibiotika har salget av antibiotika til oppdrettsfisk variert i perioden 2011-2020.  Salget er svært lavt og små variasjoner i antall sykdomsutbrudd kan derfor gi utslag i statistikken. Bare virkestoffene florfenikol og oksolinsyre har vært brukt i perioden.

Bruk av antibakterielle midler (kg aktiv substans).  Kilde: FHI. Klikk for større
Bruk av antibakterielle midler (kg aktiv substans). Kilde: FHI. Klikk for større

Sett i forhold til biomasse oppdrettsfisk som produseres, har endringene i salget av antibakterielle midler til behandling av oppdrettsfisk vært marginale. Mengden antibakterielle midler som har blitt solgt de siste årene tilsvarer at anslagsvis 0,5-1 prosent av fisken ble behandlet med en antibiotikakur. Etter en mindre økning i 2018 er i forbruket de to siste årene tilbake på samme lave nivå som i 2016.  

En del av legemidlene har gått til behandling av rensefisk.

Mindre salg av midler mot innvollsorm

Salget av prazikvantel til behandling mot bendelmark (Eubothrium sp.), se tabell 3, økte kraftig fra 2011 til 2015. Fra 2016 har det igjen vært en betydelig nedgang i forbruket, og i 2020 er det på samme lave nivå som i 2011 selv om det har vært en viss økning i 2020.  Fra flere områder i landet er det de siste årene meldt om behandlingssvikt for prazikvantel.

Midler mot innvollsorm (kg aktiv substans), midler mot overflateinfeksjoner på fisk i ferskvann (kg aktiv substans) og beroligende og bedøvende midler til fisk (kg aktiv substans). Kilde: FHI. Klikk for større
Midler mot innvollsorm (kg aktiv substans), midler mot overflateinfeksjoner på fisk i ferskvann (kg aktiv substans) og beroligende og bedøvende midler til fisk (kg aktiv substans). Kilde: FHI. Klikk for større

Midler mot overflateinfeksjoner på ferskvannsfisk

Formaldehyd har lenge vært brukt på ferskvannsfisk med overflateinfeksjoner forårsaket av parasitter, bakterier og sopp. Forbruket ble første gang registrert i 2016, da det ble innført en ordning med omsetning av formaldehyd gjennom godkjente legemiddelgrossister. Salget økte med 27 prosent fra 2019 til 2020, total økning siden 2016 er på vel 30 prosent, se tabell 4.

Salget av bronopol som også brukes mot overflateinfeksjoner på fisk i ferskvann, har siden 2013 vært relativt høyt, men er i 2020 redusert med nesten 70 prosent fra året før. Dette kan muligens ses i sammenheng med den økte bruken av formaldehyd i 2020.

Beroligende og bedøvende midler

Isoeugenol er et beroligende (sederende) middel til fisk. Middelet brukes blant annet i forbindelse med håndtering ved avlusing og vaksinering.

Etter en kraftig økning i bruken av isoeugenol fram til 2015 ble bruken redusert med 60 prosent fram til 2018. De to siste årene har vi igjen sett en økning i forbruket som i 2020 var 22 prosent høyere enn året før. Dette skyldes muligens økt bruk av sedasjon i forbindelse med avlusninger. Salget av bedøvelsesmidlene benzokain og trikainmesilat økte begge noe i 2020, se tabell 5.

Folkehelsa understreker at de forskjellige legemidlene brukes og doseres forskjellig, og totalt antall kilo kan derfor ikke summeres.

Kilder

Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet, 2020.

Kilde behandlingsdoser: Faggruppe farmakologi, NMBU Veterinærhøgskolen.

Informasjonen er utarbeidet i samarbeid med: professor Tor Einar Horsberg og førsteamanuensis Marit Bangen, Faggruppe farmakologi, NMBU

Har du en sak du
vil tipse oss om?