Gå til innhold

Retten: Grovt urimelig av staten overfor Hav Line

Carl-Erik Arnesen, styreleder i Hav Line, sammen med advokater fra advokatfirmaet Thommessen. Foto: Ole Andreas Drønen/Kyst.no.
Carl-Erik Arnesen, styreleder i Hav Line, sammen med advokater fra advokatfirmaet Thommessen. Foto: Ole Andreas Drønen/Kyst.no.

HavLine har knust staten i retten og regjeringen er i praksis pålagt av domstolen å behandle saken på ny. 

Retten er kommet til at den kongelige resolusjonen av 21. juni 2019 om ikke å ta til følge Hav Line Gruppen AS´ klage over Nærings- og fiskeridepartementets omgjøringsvedtak av desember 2018 er ugyldig fordi man anser at vedtaket er grovt urimelig.

Det fremkommer av dommen fra Bergen Tingrett i saken Hav Line anla mot Staten.

- Retten har ved sin vurdering tatt utgangspunkt i at terskelen for å kjenne et vedtak ugyldig på grunn av grov urimelighet er svært høy, og at retten må foreta en konkret vurdering av flere momenter….Retten er likevel kommet til at vedtaket er ugyldig på grunnlag av grov urimelighet som følge av at Hav Line hadde berettigede forventinger om at Mattilsynet og politisk ledelse ville godkjenne Norwegian Gannet til dens planlagte bruk. Det skriver Bergen Tingrett i dommen.

De anfører videre at ved denne vurderingen har retten lagt vekt på at Hav Line ikke kunne ha foretatt seg noe mer eller annet enn det gjorde for å redusere risikoen ved de investeringene selskapet med datterselskaper har foretatt i Norwegian Gannet og i Danmark.

- Endringen i den politiske vurderingen av selskapets virksomhet fremsto som plutselig og uventet for Hav Line. Dette omfatter også saksbehandlingen knyttet til dette.

Retten har videre lagt vekt på de omfattende økonomiske konsekvensene vedtaket har for Hav Line.

- I tillegg til investeringene i Norwegian Gannet, omtalt ovenfor, kommer risikoen for tap på investeringene i Danmark. Samlet dreier det seg om investeringer som totalt er oppunder 1 milliard kroner, og hvor størrelsen på tapet derfor vil være betydelig. Konsekvensene av vedtaket for Hav Line-konsernet ville bli svært store og det er nærliggende at selskapet ville måtte begjære oppbud.

- Etter en helhetsvurdering er retten derfor kommet til at konsekvensene for Hav Line, sammenholdt med de forventingene investeringene ble gjort i tillit til, er så usedvanlig store at vedtaket må kjennes ugyldig fordi det er grovt urimelig.

Staten v/ Nærings- og fiskeridepartementets dømmes til å erstatte Hav Line Gruppen AS´ sakskostnader med ca kr 4,3 millioner kroner.

Hav Lines påstand derimot om at Nærings- og fiskeridepartementets vedtak av 29. april 2019 om endring av § 17 i forskrift 28. juni 2013 nr. 844, er ikke bindende for Hav Line Gruppen AS, har retten valgt å frifinne staten for. Her dømmes Havline til å betale staten 250 tusen kroner i saksomkostninger.

Har du en sak du
vil tipse oss om?