Gå til innhold

Søker utviklingskonsesjoner til lakselusbehandling ved bruk av varmluft

Illustrasjonsfoto: Svein Reppe/NSL.
Illustrasjonsfoto: Svein Reppe/NSL.

Norsk Sjømat Oppdrett AS har søkt om fire utviklingskonsesjoner til "EnviroFjord". Et konsept som gjør lakselusbehandling ved bruk av damp/varmluft.

Norsk Sjømat AS ser utfordringene som lakselus og rømming fører med seg. Gjennom selskapet Norsk Sjømat Oppdrett AS ønsker de nå å gjennomføre en stor satsing for å sikre bærekraftig oppdrett i fjordene på Sunnmøre, kommer det frem i en pressemelding.

Norsk Sjømat Oppdrett AS har søkt Fiskeridirektoratet om fire utviklingstillatelser for oppdrett i sjø. For å kvalifisere til å få denne typen tillatelser, vil selskapet utvikle og ta i bruk en helt ny teknologi som skal bekjempe lakselus og sikre mot rømming.

De fire søke konsesjonene tilsier en MTB (maksimal tillatt biomasse) på 3 120 tonn, kommer det frem på Fiskeridirektoratets sider.

Les også: Status utviklingskonsesjoner – Innovasjonsbølgen slår inn over oppdretterne

Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med leverandøren SeaSide/Optimar Stette og baserer seg på bruk av Whooshh-teknologi i kombinasjon med damp. Whooshh er en teknologi utviklet for å transportere frukt på en skånsom måte gjennom slangesystemer med trykkluft. Norsk Sjømat Oppdrett AS ønsker å ta i bruk denne teknologien til å forflytte fisk mellom merder og under forflytningen behandle fisken mot lus ved hjelp av damp eller varmluft.

Konseptet innebærer ingen bruk av kjemikalier, vil være svært energieffektivt og sikre mot rømming ved at all aktivitet skjer innenfor rammene av merdsystemet, samt at Whooshh-systemet ikke innebærer fare for å skade noten i merdene. Forsøk fra USA viser også at fiskevelferden tas svært godt i vare ved bruk av Whooshh.

I og med at lakselusene som samles opp i Whooshh-systemet ikke er befengt med kjemikalier, kan den representere en nyttig ressurs til bruk i andre formål. Derfor har Norsk Sjømat Oppdrett AS også inngått avtale med NorInsect AS i Stordal om å levere lusene dit for å bli insektfôr.

Bærekraftige løsninger

Norsk Sjømat AS vil som videreforedler av fiskeprodukter i tillegg kunne bidra aktivt sammen med sine kunder til å øke bevisstheten i markedet om behovet for å satse på bærekraftige løsninger.

Den siste tiden har Norsk Sjømat Oppdrett AS vært gjennom en omfattende planleggingsprosess for nå å kunne presentere sin helhetlige plan for hvordan de vil bidra til at oppdrett i fjordområdene kan gjøres mer bærekraftig. Arbeidet har skjedd i nært samarbeid med Vekst i Stordal.

Planen er som følger:

  • Etablere produksjon av stor smolt (700-1000 gram) på land i Stordal. Selskapet Stordal Aquaproduksjon AS er etablert med formål om å tilrettelegge for denne satsingen. Stor smolt sikrer at fisken som settes i sjøen er mer robust mot lakselus, sykdommer og dødelighet, samt at fisken trenger kortere tid i sjøen.
  • Smoltproduksjonen skal være tilrettelagt for tilkobling av aquaponics. Det vil si at næringsrikt vann fra fisken pumpes over i anlegg hvor det dyrkes grønnsaker, bær o.l. direkte i vannet. Plantene renser da vannet, slik at den i prinsippet kan pumpes tilbake igjen til fisken eller slippes ut som renset vann. Bedriften Lotics AS skal få tilgang på det næringsrike vannet fra anlegget i Stordal og stå for dyrkningen.

Problemene må løses

Norsk Sjømat AS på Stranda er mest kjent som produsent av videreforedlet sjømat, men har fra før også oppdrettskonsesjon gjennom selskapet Norsk Sjømat Oppdrett AS. Når selskapet nå vil satse tungt på sitt oppdrettsselskap, har dette sin naturlige forklaring.

Som videreforedler av sjømat er vi avhengige av god tilgang på råvarer. I dag er lakseprisen svært høy, noe som skyldes at oppdrettere i mange områder har fått redusert volumet på produksjonen sin på grunn av problemer med blant annet lakselus. Den høye lakseprisen er et problem for oss som driver videreforedling.

- Derfor har vi all mulig interesse i å bidra til at problemene løses og at norsk lakseoppdrett igjen kan vokse. Vi kommer derfor til å være offensive når det gjelder å dele erfaringer fra vårt utviklingsprosjekt med Whooshh og damp. Vi vil investere tungt i dette og dele kunnskapen, slik at andre oppdrettere også kan ha nytte av erfaringene. Fjordene er veldig godt egnet til oppdrett, men da må dette skje på en bærekraftig måte, sier Jarle Myking, prosjektansvarlig i Norsk Sjømat AS.

Utviklingstillatelser avgjørende

Han understreker at det vil være helt avgjørende for Norsk Sjømat AS sin satsing at søknaden om utviklingstillatelser innvilges fra Fiskeridirektoratet og departementet.

Dersom vi skal gjennomføre en så omfattende satsing som dette, med store investeringer i innovative og bærekraftige løsninger både til på land og i sjø, er vi avhengige av at myndighetene legger til rette gjennom å gi oss utviklingstillatelser. Vi håper at vår søknad skiller seg positivt ut ved å legge til rette for økt, bærekraftig verdiskaping innen oppdrett i fjordområdene, sier Myking.

 

Les også: – Ferskvannsbehandling i inntill ett døgn vil sørge for at lusen forsvinner

  • Norsk Sjømat Oppdrett er et heleid datterselskap av foredlingselskapet Norsk Sjømat Holding, som er kontrollert med 50 prosent hver av Per Magne Grøndahl og Bjarte Tunold.

Har du en sak du
vil tipse oss om?