Blom Biometis – system for oppsamling og håndtering av slam fra oppdrettsnæringen Foto: Blom Fiskeoppdrett AS
Blom Biometis – system for oppsamling og håndtering av slam fra oppdrettsnæringen Foto: Blom Fiskeoppdrett AS

To avslag innen utviklingskonsesjoner

Nordlaks fikk godkjent sitt havfarm-konsept, men samtidig opplyser Fiskeridirektoratet at Blom Fiskeoppdrett og Lerow har fått avslag på sine utviklingskonsesjon-søknader.

Publisert

De to selskapene Blom Fiskeoppdrett og Lerow har fått avslag på sine søknader om utviklingskonsesjoner melder Fiskeridirektoratet.

Konseptet Blom Fiskeoppdrett har søkt om er "oppsamling av slam under merdanlegget".

Direktoratet skriver i avslaget følgende: "Søknaden fra Blom Fiskeoppdrett AS om åtte utviklingstillatelser til akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret til utviklingsformål avslås".

"Etter Fiskeridirektoratets vurdering utgjør konseptet imidlertid ingen forbedring når det gjelder problematikken rundt lakselus, sykdom eller rømming, som anses for å være de mest kritiske miljøutfordringene oppdrettsnæringen står overfor i dag."

De mener at selv om Bloms løsning delvis faller innenfor formålet med utviklingstillatelser innebærer ikke dette at løsningen nødvendigvis faller innenfor begrepet produksjonsteknologisk utstyr/installasjoner. Som departementet illustrerer i den ovenfor siterte klageavgjørelsen må det være en nær tilknytning til selve produksjonen av fisk for at konseptet skal være omfattet av ordningen. Les hele avslaget her. 

Godkjenner heller ikke MARKOB

Den andre søknaden som fikk avslag av direktoratet var Lerow.

Lerow AS søkte om åtte utviklingstillatelser til utvikling av konseptet MARKOB, 15 mars 2016. Konseptet beskrives som et semi-offshore messingnett not med heve/senke flytekonstruksjon og nye generasjons service fartøyer med fartøysbaserte servicetjenester.

Direktoratet skriver i avslaget at søknaden mangler en utvetydig konseptbeskrivelse av flytekonstruksjon, heve/senke- og forankringssystem. De mener skissene i søknaden bidrar heller ikke til å konkretisere denne delen av konseptet og den er heller ikke underbygget med noen form for teknisk dokumentasjon.

"Basert på fremlagt informasjon om messingnoten, finner ikke direktoratet det godtgjort at noten inneholder nyhetselementer eller vesentlige forbedringer i forhold til eksisterende messingnøter, skiver de".

Les hele avslaget her.