Flere oppdrettere er bekymret for den økende mengden produksjonsfisk, og mener dette er skadelig for bransjen.

Disse grepene gjør oppdretterne for å få bukt med produksjonsfisk

Flere oppdrettere mener en økning i produksjonfisk er bekymringsfullt for bransjen. Til Kyst.no deler fire av de hvordan de jobber for å bedre fiskevelferden.

Publisert Sist oppdatert

Det meldes om rekordmye produksjonsfisk over flere uker i vinter og nå også i vår. 

Ferske tall fra Mattilsynet viser at det i åtte uker på rad har vært over 35 prosent produksjonsfisk. En foreløpig topp var i uke 13, med 38,8 prosent. Det er nesten dobbelt så mye som samme uke i fjor, og nok en ny rekord, ifølge Intrafish.

Kyst.no har snakket med flere oppdrettsselskaper, der fire oppdrettere deler åpent tiltakene de gjør for å redusere og unngå produksjonsfisk, samt hvordan de jobber for å øke andelen superiorfisk. 

- På ingen måte fordelaktig

ESG og markedsleder Samuel Anderson i Bolaks sier de gjør mange tiltak for å bedre fiskevelferden og redusere mengden prod.fisk.

Samuel Anderson ESG og markedsleder i Bolaks sier at prosentandelen av produksjonsfisk i næringen er altfor høy og må forbedres. 

- Det er vårt syn, og det bør anses til å være synet til alle i næringen. Tallene viser at vi har en vei å gå når det gjelder optimalisering av produksjonen vår som næring. Dette er uønskelig for alle parter, siden det fører til nedsatt fiskehelse- og velferd,  samtidig som det er negativt for næringens omdømme og gir oss lavere lønnsomhet, forteller han. 

Situasjonen mener han er på ingen måte fordelaktig eller ønskelig for oppdretterne. 

- Vi er opptatt av å produsere sunne, bærekraftige måltider til våre kunder verden rundt, og som husdyreiere vil vi alltid at fisken i våre merder skal ha optimale levevilkår. Vi anser som sagt at alle andre jobber målrettet mot forbedringer innenfor dette området også, som er inntrykket vi får via samarbeidsmøter med våre partnere her på Vestlandet, forteller han. 

Bolaks gjennomfører mange ulike tiltak for å forsikre best mulig levevilkår for laksen deres. 

-  Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, avl av individer med egnede egenskaper via produksjon av stamfisk og rogn, opprettholde en lavere tetthet i merdene enn lovpålagte grenseverdier på våre lokaliteter, bruk av vaksiner mot sykdom, forebyggende tiltak mot lakselus for å unngå unødige behandling av laksen, og skreddersydd fôr for å forsikre optimal gjelle- og skinnhelse til fisken vår.

Anderson sier at Bolaks har som en del av strategien deres målbaserte kriterier for andel superiorfisk de skal levere. 

- Vårt mål for 2024 er å oppnå en superiorandel i snitt av 85 %, noe vi er godt på vei til å oppnå. Vi har hatt flere leveranser med høy grad av superiorandel i 2024 på over 90 %, og ligger i snitt for året med en lavere produksjonsfisk-andel enn snittet de siste åtte uker for næringen, opplyser han.

Konsernets strategi er basert på kontinuerlig forbedring. 

- Vi legger opp til en høyere superiorandel oppnåelse for 2025 enn i 2024, og iverksetter nye tiltak for å oppnå det, bemerker Anderson. 

- Slaktet ut fisk tidligere pga etikk

Daglig leder Eva Maria Kristoffersen i Egil Kristoffersen & Sønner sier til Kyst.no at de mener det er uheldig at bransjen produserer store mengder produksjonsfisk, spesielt med tanke på omdømmet. 

Eva Maria Kristoffersen sier oppdrettsselskapet har tatt mange aktive valg i forhold til dødelighet og sårdannelse, blant annet uttak av fisk og reduksjon av merdestørrelse for bedre kontroll.

- Dette påvirker helt klart næringens rykte og tilliten vi har som produsenter. Det kan også påvirke våre muligheter til tilgang på areal og vekst på lengre sikt, påpeker hun. 

Kristoffersen sier at det aller viktigste de gjør er å igangsette kunnskapsbaserte tiltak for forbedring og ta i bruk ny teknologi for bedre forståelse av utfordringene de har i deres daglige drift.

- Vi tok ut en fiskegruppe i fjor vår som var av små fisk utsatt i november 2022 som hadde redusert helsestatus. Dette gjorde vi for å unngå at fisken stod lenge i sjø med dårlig helsestatus. Dette var ikke et pålegg fra Mattilsynet, men gjort etter egenvurdering av etikk.

Selskapet slaktet i tillegg slaktet ut siste rest av høst 2023 med en superiorprosent på 93% i desember for å unngå sårutvikling i Q1. 

- Derfor har vi ikke hatt fisk å slakte i Q1 og så langt i Q2, opplyser hun. 

- Stor variasjon 

Kristoffersen sier deres mål er å ligge under fem prosent produksjonsfisk i alle slakteperioder. 

Produksjonsfisk:

  • Er oppdrettsfisk med sår, misdannelser og grove behandlingsfeil. 
  • Slik fisk skal ikke omsettes til humant konsum før den har blitt feilrettet av innenlands virksomhet med nødvendig utstyr. 
  • Ved transport av produksjonsfisk skal emballasjen merkes tydelig «Kun for tilvirkning innenlands». Dette følger av fiskekvalitetsforskriften.

- Vi ha gått gjennom alle merder slaktet tilbake til 2021 og funnet ut at våren 2021 hadde vi en merd med 32 % prod, Høst vinter 2021 hadde vi to enheter med 30-31 % prod A og i fjor vår en enhet med 31,72 % prod. 

- Gjennomsnittstallene for hele utsett varierer fra 3 % (slaktet i fjor høst 2023)- 18,9 % slaktet høst/vinter 2022 i samme periode. I utvalget har vi også enheter med 1 % prod, legger hun til. 

- Har tatt mange aktive valg

Kristoffersen sier de ser at det er mulig å følge med på sårutvikling og være i forkant ved bruk av kameraløsningen til Stingray. 

- Vi har tatt mange aktive valg i forhold til dødelighet og sårdannelse, blant annet uttak av fisk og reduksjon av merdstørrelse for bedre kontroll. Noe som kan oppleves som kontroversielt i næringen, men vi ser at vi har redusert mengden sårfisk fra vårt verste år som var 2021 og fram til dagens dato. 

- Innført ny vaksine

Oppdrettsselskapet har også innfør ny vaksine mot vintersår fra høstfisk 2023, samt tatt valg om ikke å ta med de minste høstfiskgruppene til våren 2024. 

- Vi har også gjort endring av utsett tidspunkt til 1. mai på grunn av temperatur og Tenacibaculum og reduksjon i totalt antall smolt produsert for å redusere tettheter og bedre vannkvalitet, opplyser hun.

Kristoffersen regner med at de får en høyere andel sårfisk på de to første enhetene som skal slaktes i mai, men bilder viser hittil at de ligger lavere på produksjonfiskandel i år enn i fjor vår, da snittet var på 15 % for hele utsettet. 

- Her er det bare å jobbe på. Forventet signifikant vedvarende forbedring oppnås først når alle fiskegrupper er vaksinert med ny moritella vaksine, opplyser hun. 

Gode resultater med ny vaksine

Heidi Torkildson Ryste leder for kommunikasjon og marked i Nordlaks sier en høy superiorandel er én av mange indikatorer på bærekraftig drift og fisk som er sunn og frisk.

Heidi Torkildson Ryste, leder for kommunikasjon og marked i Nordlaks sier at de jobber gjennom hele året for å ha en så høy superiorandel som mulig, både med vaksineutvikling, ernæring og andre tiltak. 

- Det vi omtaler som prodfisk er fullverdig mat når den er bearbeidet, men når det gjelder fiskevelferd er det ikke godt nok. En høy superiorandel er derfor én av mange indikatorer på bærekraftig drift og fisk som er sunn og frisk, poengterer hun. 

Måltallet i Nordlaks er superiorandel på over 95 prosent. 

- I 2018, 2019 og 2020 nådde vi det målet, mens vi i 2021 og 2022 lå under. En stor del av årsaken til det skyldes vintersår, hvor vaksine som har fungert godt tidligere ikke lenger har hatt god effekt. Vi ser gode resultater med ny vaksine, men på grunn av den lange produksjonstida på laks, tar det lang tid før all fisken i sjø er vaksinert med ny vaksine, forteller hun. 

Ryste sier at i 2023/24 har i tillegg perlesnormanet vært et problem som har skapt sår. 

- Vi har få hjelpemidler når det gjelder angrep fra perlesnormanet, utover å overvåke fisken og slakte ut fisk tidligere dersom vi oppdager sår eller skader, legger hun til.  

Høy superiorandel

Ketil Rykhus forteller SinkabergHansen hadde i 2023 en superiorandel på over 90 prosent.

Samfunnskontakt/veterinær Ketil Rykhus, i SinkabergHansen sier til Kyst.no at  Isolert sett mener de produksjonfiskstallene ikke er bra, men påpeker man må se bak tallene for å finne årsakene.

Han opplyser at i 2023 hadde SinkabergHansen en superiorandel på over 90 %.

- Flere lokaliteter lå dermed over dette, og en lokalitet med nedsenket drift hadde 97 % superior andel på laksen. Våre produksjonssystemer og internkontrollsystemer legger fiskehelse og fiskevelferd til grunn som viktige premisser. De er derfor nyttige hjelpemidler i produksjonen og bidrar til best mulig kvalitet, sier han.