Charles Høstlund, konsernleder i NRS. Foto: Therese Soltveit.
Charles Høstlund, konsernleder i NRS. Foto: Therese Soltveit.

NRS mer en dobler inntjeningen

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag det høyeste kvartalsresultatet og marginene i konsernets historie. Operasjonell EBIT for første kvartal 2016 ble MNOK 153 og EBIT pr. kg ble NOK 25,54. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 69 og NOK 10,31, melder selskapet.

Publisert

- Årsaken til det gode kvartalsresultatet er en meget høy laksepris, samt lave og stabile produksjonskostnader fra forrige kvartal i Region Nord, uttaler konsernsjef Charles Høstlund.

Resultatet før skatt for første kvartal ble på gode MNOK 253, etter at det er inntektsført en virkelig verdijustering på MNOK 3 og gevinst fra finansielle eiendeler på MNOK 87. Resultat per aksje før virkelig verdijustering ble NOK 4,72 for kvartalet.

Operasjonell kontantstrøm ble på hele MNOK 203 i kvartalet. Netto rentebærende gjeld er i kvartalet redusert med MNOK 227 til MNOK 272. Egenkapitalen er i kvartalet økt med MNOK 177 til MNOK 1 364, som gir en egenkapitalandel på 45,8 %.

Region Nord

Region Nord oppnådde en operasjonell EBIT i første kvartal 2016 på MNOK 173,3 mot MNOK 64,1 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 26,66 mot NOK 10,21 i tilsvarende kvartal i fjor.

Region Sør

Region Sør oppnådde en operasjonell EBIT i første kvartal 2016 på MNOK 10,8 mot MNOK 13,3 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 15,26 mot NOK 10,83 i tilsvarende kvartal i fjor.

NRS slaktet et volum på 7 209 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er 4 % lavere enn tilsvarende kvartal forrige år. 500 tonn som tidligere var planlagt slaktet i første kvartal er forskjøvet til første del av andre kvartal.

Kvartalets slaktekvantum fordeler seg med 6 501 tonn i Region Nord og 708 tonn i Region Sør. For 2016 forventes slaktevolumet å bli 27 500 tonn. Solgt kvantum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 15 874 tonn laks. Salgsvirksomheten hadde en god prisoppnåelse i kvartalet.

- I februar fikk NRS ytterligere 5 lokaliteter godkjent etter ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council). NRS er svært fornøyd med at 7 av 12 lokaliteter i Finnmark er sertifisert etter de strengeste internasjonale miljøstandardene i næringen. Dette er en global standard for ansvarlig havbruk som sammen med våre grønne konsesjoner vil bidra til å redusere påvirkningen på miljø og samfunn, uttaler Charles Høstlund.

Eier alle aksjene

NRS kjøpte i kvartalet minoritetsaksjeposten på 33,3 % i datterselskapet Nord Senja Laks AS for et kontantvederlag på MNOK 70 og eier nå alle aksjene i selskapet. Bakgrunnen for transaksjonen er å samordne NRS sin oppdrettsvirksomhet i Region Nord ytterligere. Dette vil på sikt gi økt kostnadseffektivitet. Gjennom transaksjonen befester NRS sin posisjon i Troms, som er et viktig vekstområde for næringen i fremtiden.

Prisen på laks i kvartalet er den høyeste som er blitt registrert de siste 20 årene i et kvartal. For 2016 forventes det at den globale tilbudsveksten vil være negativ i området 5-8 % og på lengre sikt forventes den globale veksten å fortsette å være lav. Dette gir grunnlag for et positivt markedssyn for 2016 og på lengre sikt for næringen.

- NRS og Aker ASA søkte i mars om 15 utviklingskonsesjoner for oppdrett av laks. Partene har utviklet et halvt nedsenkbart offshore oppdrettsanlegg som er dimensjonert for værharde områder. Ved å kombinere NRS sin havbrukskompetanse med Aker sin offshorekompetanse, er målet å videreutvikle en lønnsom oppdrettsnæring og bidra til å løse miljø- og arealutfordringer i næringen, sier Charles Høstlund.