Pasteurellainfisert laks Foto: Hanne Nilsen ved Veterinærinstituttet.
Pasteurellainfisert laks Foto: Hanne Nilsen ved Veterinærinstituttet.

FHF lyser 18 millioner kroner til nye pasteurellose prosjekter

FHF lyser ut inntil 18 millioner kroner til nye prosjekter på laksesykdommen pasteurellose

Publisert

Formålet med utlysningen er å fremskaffe kunnskap som grunnlag for gjennomføring av biosikkerhetstiltak som reduserer risiko for utbrudd og spredning av pasteurellose i norsk lakseproduksjon, skriver FHF på sin nettside. 

Søknadsfrist er satt til 09. april 2021 kl. 14:00. 

Problemstilling

Laksenæringen har de siste årene opplevd en stadig økning i sykdomsutbrudd forårsaket av bakterien Pasteurella. Veterinærinstituttet påviste i fjor bakterien i mer enn 25 matfisklokaliteter for laks, og det er særlig Vestlandet som har vært rammet av sykdom. Det kliniske bildet varierer fra syk enkeltfisk til en dødelighet på noen hundre fisk daglig. Påvisningene har i en del tilfeller kommet på nærliggende lokaliteter innenfor et kort tidsrom. Selv om patogenisiteten synes å være lav, rapporterer næringen også om tilfeller av økt dødelighet og forsert utslakting i forbindelse med håndtering og lusebehandling av infiserte fiskegrupper. Genomsekvensering viser at det finnes flere varianter av bakterien, derav to forskjellige genetiske varianter på henholdsvis laks og rognkjeks i Norge. Varianten Pasteurella skyensis, som inntil nylig kun har vært påvist i skotsk oppdrettslaks, ble i fjor for første gang også påvist i norsk oppdrettslaks. Selv om forekomst av pasteurellose så langt har en begrenset geografisk spredning, må dette betraktes som en truende sykdom som det er sannsynlig at både kan øke i prevalens og alvorlighetsgrad, samt spre seg videre nordover langs kysten. Det er derfor behov for forskning på denne bakteriesykdommen slik at næringen kan iverksette biosikkerhetstiltak som kan hindre kliniske utbrudd og videre spredning av sykdommen.

Søknader skal omhandle et eller flere av følgende delmål:

• Dokumentere bakteriens biofysiske egenskaper og effekt av relevante biosikkerhetstiltak, inkludert desinfeksjon.
• Fremskaffe kunnskap om bakteriens overlevelse i miljø og sprednings/infeksjonsdynamikk.
• Fremskaffe kunnskap som grunnlag for utvikling av effektiv vaksine.