Illustrasjonsfoto: rensefisk. Kilde: Scottish Aquaculture Innovation Centre.
Illustrasjonsfoto: rensefisk. Kilde: Scottish Aquaculture Innovation Centre.

Stort fokus på rensefiskens velferd

FHF har bevilget mer enn 42 millioner norske kroner til pågående prosjekter som tar for seg rensefiskens helse og velferd. Robust fisk med lav dødelighet, solid helse og ernæringsstatus er en forutsetning for at artene skal trives i laksemerdene, og gjøre jobben sin som lusespisere.

Publisert

I følge FHFs handlingsplan for 2017 var det et mål å utvikle kunnskap og verktøy som sikrer effektiv forebygging og kontroll av lakselus med minst mulig medikamentbruk, og å utvikle kunnskap og verktøy for miljømessig akseptert lakseoppdrett. Forskning for å videreutvikle og implementere kunnskap om kontrollert produksjon og vellykket bruk av rensefisk er et prioritert område, skriver FHF i en nyhetsmelding.

Behovet for mer kunnskap omkring rensefiskens fysiologi og biologi er stort. Mattilsynet har uttalt at de planlegger en tilsynskampanje i 2018 for rensefisk i oppdrettsanleggene som kan føre til endringer. Ulla Thorsen i Mattilsynet uttalte seg i Fiskeribladet mot slutten av fjoråret at rensefisk i oppdrett er uforsvarlig på den måten det drives i dag.

- FHF ser behovet for å ta både luseproblematikken og rensefiskens velferd på alvor og har derfor satt i gang en rekke prosjekter som har som mål og fremskaffe ny viktig kunnskap. Eirik Sigstadstø er fagsjef i FHF og leder disse prosjektene fra vår side, skriver FHF.

- Vi har satt i gang et stort prosjekt som har som mål og finne riktig ernæringssammensetning for både rognkjeks og berggylt, sier Sigstadstø i meldingen.

- Lus alene er mer å regne som snacks for rensefisken og den har behov for annen næring i tillegg, legger han til.

Dette prosjektet er et samarbeid mellom FHF, Nofima, NIFES, NMBU Veterinærhøyskolen og NTNU Ålesund.

- I tillegg har det vist seg vanskelig å vurdere velferden til spesielt rognkjeks i felt. Derfor har vi startet et studie, RensVel, som ledes av Nofima for å finne velferdsindikatorer for rensefisk. Rognkjeks ser ikke ut til å skille ut kortisol på samme måte som laks når den er stresset og dermed må man finne andre indikatorer. I dette prosjektet ønsker vi også å komme frem til direkte anbefalinger for produksjon av rensefisk, så som karstørrelse, driftsrutiner, karutforming og fôring, skriver FHF.

Andre prosjekter som nå pågår har som mål å studere transportstress hos rognkjeks, å komme frem til anbefalte terapeutiske verdier for antibiotikabehandling samt å undersøke betydningen av parasittinfeksjon hos rognkjeks. Da spesielt ønsker man å studere parasittenNucleospora cyclopterisom vært rapportert på rognkjeks i både Canada og Norge.

Under årets Lusekonferanse vil foreløpige resultater fra RensVel bli presentert. Konferansen går over tre dager og har en stor bolk på rensefisk. Erfaringer med bruk av rensefisk sammen med andre metoder for forebygging og kontroll av lakselus vil gå som en råd tråd gjennom konferansen.