Lovundlaks vil drive oppdrett til havs utenfor Helgeland. Foto: Lovundlaks

Vil ta laksen til havs utenfor Helgeland

Lovundlaks etablerer selskapet Utror med ambisjon om å drive oppdrett til havs utenfor Helgeland.

Publisert Sist oppdatert

Det melder selskapet i en pressemelding søndag.

Lovundlaks AS utreder for tiden mulighetene for havbruk  til havs langs norskekysten, nærmere bestemt i områder utenfor Helgeland i Nordland identifisert og kartlagt av Fiskeridirektoratet. Videre utviklingsarbeid skriver selskapet vil foregå gjennom Utror AS, som vil bli etablert for å i første omgang arbeide for at områdene utenfor Helgelandskysten blir inkludert i forestående konsekvensutredning for havbruk til havs.  

Selskapets ambisjon, gitt at en konsekvensutredning viser at sameksistens i de aktuelle områdene er mulig, er å drive utviklingen av havbruk til havs utenfor Nordland - og videreutvikle for sjømatnæringen og omkringliggende industri i regionen.  

Muligheter og krav

Selskapet skriver at de har gjennom det siste året gjennomført omfattende studier og vurderinger av de naturgitte forholdene, mulige sameksistensutfordringer og muligheter, samt teknologikrav. Selskapet har gjennom denne tiden sparret med en design- og teknologileverandør, med felles ambisjon om å utvikle løsningen for havbruk i åpne farvann. 

Utror vil kombinere Lovundlaks sin driftskompetanse med teknologileverandørenes erfaringer.

Jacob Palmer Meland, daglig leder i Lovundlaks sier at helt siden den sirkulære plastmerden – teknologien som i dag brukes på de aller fleste  sjølokaliteter i Norge og verden rundt for å produsere oppdrettsfisk – ble oppfunnet som et  samarbeid mellom oppdretts- og industrimiljø på Helgeland på 1970-tallet, har regionen spilt en viktig rolle for utviklingen oppdrettsnæringen.

- I de senere årene har vi beveget oss mot mer eksponerte lokaliteter innenfor dagens konsesjonsregime. Nå ser vi at tilgang på nye områder og motstridende arealinteresser kan begrense videre utvikling, ikke bare for Lovundlaks men for hele næringen. Utrors analyser viser at de naturgitte forholdene i områdene utenfor Helgeland er ideelle  for oppdrett av laks på laksens premisser, noe som også støttes av Lovundlaks’ gode biologiske  erfaringer på eksponerte lokaliteter "innaskjærs" på Helgeland, påpeker han.

Regime under utvikling

Basert på Utrors analyser er mulighetene for sameksistens og potensielle synergier med andre  næringer også gode ifølge selskapet, men dette ønsker de å få en enda bedre forståelse av gjennom en konsekvensutredning.

- Lovundlaks er ydmyke for risikoen nye konsepter og produksjonsmetoder kan føre med seg. Samtidig er vi avhengige av å utvikle oss og tørre å utforske ny teknologi. På denne måten skal vi kunne fortsette å være en garantist for arbeidsplasser på Helgeland – også for neste  generasjon. Nå skal vi gjennom Utror bruke den neste tiden på å sørge for at mulighetene utredes på  en god og faglig måte slik at Helgelandskysten blir med på det vi tror kan bli en ny epoke i norsk  oppdrettsnæring, sier daglig leder i Lovundlaks. 

Lovundlaks mener oppdrettsnæringen er avhengig av å ta i bruk nye områder og produksjonsmetoder for å kunne nå ambisjonen om femdobling av laks- og ørretproduksjon innen 2050 på miljøets betingelser.

- En utredning av mulige områder for havbruk til havs i Norge og  tilrettelegging ved etablering av eget konsesjonsregime er bredt politisk forankret, senest i  Hurdalsplattformen til den nye regjeringen utgått fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, skriver selskapet.

Norges største oppdrettsfylke er foreløpig utelatt 

I Fiskeridirektoratets kartleggingsrapport fra 2019 anbefales 11 områder langs norskekysten for konsekvensutredning for havbruk til havs. Av disse ligger to av områdene utenfor Helgelandskysten i Nordland. Fiskeridirektoratets vurderinger, som er basert på Havforskningsinstituttets grundige analyser og innspill fra ulike myndigheter og arealinteressenter, peker på at områdene fremstår som  attraktive for havbruk til havs. Dette støttes også av Utrors foreløpige undersøkelser.

- På bestilling fra  Nærings- og Fiskeridepartementet har Fiskeridirektoratet i november 2021 foreslått tre områder  langs norskekysten som skal konsekvensutredes og potensielt tilrettelegges for havbruk til havs.  Direktoratet har bedt om innspill til forslaget fra andre myndigheter og organisasjoner. De tre  foreslåtte områdene er Norskerenna Sør utenfor Rogaland, Frøyabanken Nord/Sør utenfor  Trøndelag og Tromsøyflaket utenfor Troms og Finnmark.  

- At områdene utenfor Nordland er utelatt fra Fiskeridirektoratets  foreløpige forslag til tre områder som skal tilrettelegges for havbruk til havs gjennom konsekvensutredning må endres, slik at mulighetsrommet utenfor Nordland kan bli klarlagt. 

Lars Konrad Johnsen, tiltredende styreleder i Utror sier de har gjennom det siste året blitt godt kjent med Lovundlaks.

- Motivert av Lovundlaks sitt pionerarbeid for oppdrettsnæringen i Nord-Norge gjennom de siste 50 årene gleder vi oss til å ta fatt på denne reisen  som har potensiale for å bli en ny suksesshistorie for regionen, sier Johnsen.