Forsøkene ble utført på båten Seisund som er utstyrt med fire Optilicerenheter og fire Optispylere plassert like etter Optiliceren. Foto: FoMAS

Slik er effekten og velferden om man kombinerer varmtvann og spyling

FoMAS er engasjert som uavhengig tredjepart til å vurdere velferdsmessig forsvarlighet ved avlusing med Optilicer etterfulgt av behandling gjennom spyleenheten Optispyler. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Siden det er et stort behov for dokumentasjon knyttet til velferd under kombinasjonsbehandling, frigjøres de foreløpige resultatene for å gi støtte til fiskehelsepersonell som skal vurdere risikoen av slik behandling.

Det skriver Øyvind Salvesen, Herman Høgenes Kvinnsland og Hanna Sæteraas Bjerke, alle fra Fiskehelse- og miljø AS (FoMAS) i en artikkel kalt ”Vurdering av velferd og effekt under kombinasjonsbehandling med varmtvann og spyling” som står på trykk i siste nummer av Norsk Fiskeoppdrett.

Varmtvannsbehandling har de siste årene blitt en av de vanligste formene for ikke-medikamentell avlusing på laksefisk, og Veterinærinstituttet har tidligere gjennomført en vurdering av fiskevelferd ved bruk av Optilicer og Thermolicer, der konklusjonen var at metodene kan gjennomføres med lav grad av akutte skader gitt at betingelsene er gode.

Det har imidlertid den siste tiden kommet studier som peker mot at vanntemperatur over 28 °C kan være forbundet med smerterelatert atferd hos laksen.

Derfor var det et ønske å undersøke om kombinasjonsbehandling med varmtvann etterfulgt av spyling gjør at vanntemperaturen kan reduseres, uten at effekten påvirkes negativt.

Brødrene Bakke engasjerte FoMAS som uavhengig tredjepart til å vurdere velferdsmessig forsvarlighet ved avlusing med Optilicer etterfulgt av behandling gjennom spyleenheten Optispyler. Resultatene fra denne undersøkelsen skal legge grunnlag for videre arbeid med kontrollerte studier som er planlagt i løpet av 2021.

- Siden det er et stort behov for dokumentasjon knyttet til velferd under kombinasjonsbehandling, frigjøres de foreløpige resultatene for å gi støtte til fiskehelsepersonell som skal vurdere risikoen av slik behandling, skriver forfatterne i artikkelen i Norsk Fiskeoppdrett.

Konklusjon

  • Kombinasjonsbehandlingene med varmtvann og spyling ga totalt sett en mild (mindre enn score 1) grad av akutte skader hvorav hudblødninger under buk, skjelltap og finneskader ble hyppigst registrert. 
  • Ved lav sjøtemperatur var det mulig å redusere temperatur i Optiliceren til 28 °C når behandlingen ble kombinert med spyling (4-5 bar) uten å redusere avlusingseffekten.
  • Ved høy sjøtemperatur kunne temperaturen i Optilicerene reduseres noe, men > 29 °C i kombinasjon med 4-5 bar trykk var nødvendig for å oppnå god effekt.