Duncan Colquhoun mener påvisning av pastaurella før sykdomsutbrudd gir nye muligheter.

Påviste Pasteurella-bakterien før sykdomsutbrudd

I vannprøver fra avlusningskamre kunne forskere ved Veterinærinstituttet påvise Pasteurella i anlegg med tilsynelatende frisk fisk. Rundt seks uker senere ble det påvist sykdom på fisk i anlegget.

Publisert Sist oppdatert

Som en del av det FHF-finansierte prosjektet ‘Pasteurellose hos norsk laks’, er Pasteurella-bakterien tidligere påvist i vannprøver ved hjelp av miljø-DNA-baserte analyser. Dette er gjennomført i forbindelse med avlusning av infisert fisk, hvor vann fra behandlingskamre for termisk avlusning har gitt klarest utslag. Det skriver veterinærinstituttet på sin hjemmeside.

Påvist på sykdomsfri fisk

I det siste har forskerne også påvist bakterien i anlegg hvor fisken ble regnet som frisk, men hvor det kom et sykdomsutbrudd på et senere tidspunkt.

- Dette er interessant med tanke på å bruke analysen til å forutse utbrudd. Vi ønsker derfor å utvide vårt datagrunnlag gjennom flere undersøkelser. Det vil være til stor hjelp om oppdrettere i de affiserte områdene sender oss flere prøver fra kamre som benyttes ved termisk avlusning, sier prosjektleder Duncan Colquhoun, prosjektleder og forsker ved Veterinærinstituttet.

Veterinærinstituttet ønsker prøver hovedsakelig fra PO 4 og PO 5. Resultatene vil bli anonymisert og deltagende oppdrettere vil motta snarlig tilbakemelding om analyseresultatene.

- I forsøk har vi vist at Pasteurella hos laks er relativt lite ’hissige’ når det gjelder å forårsake sykdom, i hvert fall i laboratoriet. Et av formålene med prosjektet er derfor å finne ut hvor utbredt bakterien er blant oppdrettsfisk i det affiserte området, og om tilstedeværelse av bakterien alltid kan relateres til utvikling av sykdommen, sier Colquhoun.

Avlusningskammer som prøvetakingssted

Miljøprøver med vann fra avlusningskamre ser ut til å være det mest sensitive prøvematerialet for påvisning av Pasteurella. Utskillelse fra infisert fisk gir oppkonsentrering av bakterien i et begrenset volum vann. Pasteurellose resulterer ikke alltid i høy dødelighet, og derfor er bruk av miljø-DNA-metoden lovende med tanke på screening for Pasteurella-infeksjon i populasjoner med usikker infeksjonsstatus.

Oppdrettere som ønsker å sende inn prøver fra avlusningskamre eller få nærmere informasjon om prosjektet, kan ta kontakt med prosjektleder Duncan Colquhoun eller forsker David Strand. Prosjektbeskrivelse kan også leses på FHF’s nettsider.