Havbruk i Troms. Foto: Frode Mikalsen/Troms fylkeskommune
Havbruk i Troms. Foto: Frode Mikalsen/Troms fylkeskommune

Trafikklys-systemet: - Uheldig å innføre dette allerede fra 2017

Fylkesrådet i Troms mener de forslåtte unntaksbestemmelsene kan medføre en utstrakt flytting av produksjonskapasitet mellom produksjonsområdene. Dette kan svekke den miljømessige hensikten med ordningen, skriver de i høringsnotatet sendt til Nærings- og fiskeridepartementet.

Publisert

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) sendte 24.06.16 på høring forslag til nytt regelverk for å implementere det systemet som ble foreslått i stortingsmeldingen om vekst i havbruksnæringen (Meld. St. 16 (2014-2015)). Vekst skal styres gjennom en handlingsregel, miljøindikatorer og inndeling i produksjonsområder.

Fylkesrådet i Troms støtter i prinsippet forslaget om å sikre miljømessig bærekraftig vekst i havbruksnæringen på lang sikt gjennom inndeling i produksjonsområder og bruk av handlingsregler. Imidlertid foreslår departementet en rekke ordninger og unntaksbestemmelser som vil føre til økt byråkratisering, økte kontrollkostnader og en mer komplisert forvaltning.

Svekker den miljømessige hensikten

Fylkesrådet mener de forslåtte unntaksbestemmelsene kan medføre en utstrakt flytting av produksjonskapasitet mellom produksjonsområdene. Dette kan svekke den miljømessige hensikten med ordningen. Det vil også bidra til et økt press på allerede begrensede arealer, med et større potensiale for konflikter og utfordringer relatert til planlegging av kystsonen. Dette vil kreve et bedre og betydelig utvidet kunnskapsgrunnlag for slik planlegging enn man har i dag.

Dersom ordningen skal fungere etter hensikten, må de modeller og inngangsdata som skal danne grunnlag for vurderingene være robuste og pålitelige. Tilliten til systemet vil betinge at det tilføres økte ressurser og utvikles effektive kontroll- og sanksjonsordninger, noe som vil medføre betydelig økte kostnader for det offentlige. Også for næringsaktørene vil den foreslåtte ordningen medføre økte kostnader og økt administrativ arbeidsbyrde.

Fylkesrådet konstaterer at forslaget vil ha strukturdrivende effekter mot større eierskapskonsentrasjon, noe som klart strider mot Troms Fylkesting sin målsetting om en variert eierstruktur.

De skrive også at regelverk og regulering av næringen begynner å bli komplisert og omfattende både for næringsaktørene og for forvaltnings- og tilsynsmyndighetene, og den foreslåtte ordningen vil komplisere dette ytterligere.

Fylkesrådet i Troms mener ordningen vil innebære så omfattende endringer både for det offentlige og laksenæringa at et grundig forarbeid er en forutsetning for et godt resultat. Fylkesrådet mener høringsforslaget ikke er tilstrekkelig gjennomarbeidet og konsekvensutredet, og at det vil være uheldig å innføre dette allerede fra 2017.