Svamp som lever på havbunnen under oppdrettsanlegg blir sannsynligvis negativt påvirket når de kommer i kontakt med resten av fôret som oppdrettsfisken får, melder HI. Foto: Havforskningsinstituttet.

HI melder at svamp blir påvirket av oppdrettsfôr

Svamp som lever på havbunnen under oppdrettsanlegg blir sannsynligvis negativt påvirket når de kommer i kontakt med resten av fôret som oppdrettsfisken får. På sikt kan dette føre til reduserte svampsamfunn under oppdrettsanlegg, noe som alt er observert i Hardangerfjorden, melder HI.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Målinger av svampens energiomsetning og biomarkører viser at rester fra fôret til oppdrettsfisk kan påvirke svampene negativt, men det ble ikke observert dødelighet hos svamp i løpet av forsøket, melder Havforskningsinstituttet (Hi).

- For å bekrefte eventuelle langtidseffekter som fiskefôr kan ha på svamp, er det nødvendig med følgestudier i felt som går over en lengre periode. Tidligere forsøk har vist at svamp som utsettes for gruveavfall og borekaks fra oljeindustrien kan slutte å pumpe vann, melder de. 

GeodiideaNakken2.large

Lite kunnskap

– Fiskeridirektoratet er opptatt av at kunnskapsgrunnlaget om akvakulturs påvirkning på miljøet blir styrket. Et område der dette er særlig aktuelt er påvirkning fra partikulært organisk materiale på sårbare bunnhabitat som svamper og koraller. Forvaltningen mangler kunnskap om både utbredelse av slike habitater og risiko for påvirkning fra akvakultur, sier Henrik Hareide, som er sjef for tilsynsseksjonen i Fiskeridirektoratet.

  • Svamp er svært vanlige dyr på havbunnen. De lever både på stein, fjell og bløtbunn, og på steder med mye strøm på 100-300 meters dyp kan det være opp til 4-5 kg svamp per kvadratmeter.
  • Svampene får mat og oksygen ved å filtrere vann gjennom tusenvis av små åpninger på overflaten. Vannet drives gjennom dyret, og pumpes til slutt ut av det. Vannet som kommer ut er renset for partikler som svampen kan nyttiggjøre seg.
  • Svampsamfunnene spiller på denne måten en viktig rolle for kretsløpet av næringsalter og organisk materiale og koblingen mellom bunn og de overliggende vannmassene.