Foto: Hydra Pioneer.
Foto: Hydra Pioneer.

Vil hindre luseangrep og sykdom i nytt tank-konsept

Selskapet Hydra Salmon Company har søkt om fire utvilingskonsesjoner til konseptet "lukkede produksjonstanker". Prosjektet forebygger påslag av lakselus og sykdoms-smitte på oppdrettslaks i merder i sjøen, sier søker til kyst.no.

Publisert

Selskapet, søker om fire konsesjoner med en MTB på totalt 3.120 tonn, til konseptet “oppdrett i semi-lukkede produksjonstanker”. Søknaden ble registrert hos Fiskeridirektoratet i starten av januar 2017.

Gründer og styreleder Olav Klungreseth, sier til kyst.no at de har utviklet et nytt prosjekt som forebygger angrep av lus og sykdoms-smitte på oppdrettslaks i merder i sjøen. Systemet er patentert, og det er selskapet Hydra Salmon Company (HSC) som står som søker på de fire utviklingskonsesjonene.

Utviklet gjennom to år

Utviklingskonsesjonene er planlagt skal plasseres i Sør-Trøndelags området, og starten på ideen til konseptet oppsto ifølge gründeren da en gruppe bestående av tre lakserøktere og en koordinator så på løsninger på luseangrep og PD-smitte og andre sykdommer. De har jobbet med konseptet i over to år nå og resultatet er blitt en ny type oppdrettsmerd formet som en tank, som selskapet har valgt å søke utviklingskonsesjoner på.

Olav Klungreseth er hovedkontakt og styreleder i selskapene Hydra Pioneer As og Hydra Salmon Company. Foto: privat.
Olav Klungreseth er hovedkontakt og styreleder i selskapene Hydra Pioneer As og Hydra Salmon Company. Foto: privat.

- De fleste oppdretterne har sine egne, tunge prosjekter som det er søkt utviklingskonsesjoner for. Det vil da være vanskelig for dem og også å få tildelt nye utviklingskonsesjoner for vårt prosjekt. Vi har derfor dannet et nytt oppdrettsselskap for prosjektet, forteller Klungreseth til kyst.no.

Han forklarer at Hydra Salmon Company AS i disse dager er under stiftelse gjennom aksjeselskapet Hydra Pioneer, og styrelederen sier at det er de samme fire personene som er aksjeeiere i de to selskapene. Per dags dato er det disse fire eierne Olav Klungreseth, Bertil Johansen, Christer Johansen og Jørn Haavik som styrer selskapene.

- Dette vil imidlertid endre seg så snart investorer, bygger av tanken samt andre interessenter kommer inn i bildet. Begge selskapene vil imidlertid være atskilt videre. Hydra Pioneer vil konsentrere seg om byggingen av den første produksjonstanken, så vel som etterfølgende solgte tanker. De vil også drive videre utvikling av tankkonseptet med driftsdetaljer, poengterer han.

Selskapet er i dialog med SINTEF og er alt tatt inn i et av deres forskningsprogram for oppdrettstanker i åpen sjø. Hydra Pioneer skal koordinere den videre utviklingen sammen med 1-2 industripartnere. De ønsker nå seg en hovedinvestor og en utdannings/forsknings-institusjon, som sammen kan ta prosjektet videre.

- Hydra Salmon Company skal utelukkende drive med fiskeoppdrett, i første omgang gjennom de fire utviklingskonsesjonene de nå har søkt på i den første produksjonstanken. Derfor står dette selskapet oppført som søker, opplyser styrelederen til kyst.no.

For å få testet konseptet i fullskala er det nødvendig at det tildeles alle konsesjonene de har søkt om, ifølge styrelederen.

- Patentert system

Prosjektet har fått godkjent patent i Norge, samt internasjonal patent (PCT). Oppfinnelsen er kort beskrevet som en åpen ståltank som senkes ned i sjøen og går 20 meter under sjøoverflaten. Diameteren på tanken vil være 60 meter og den øverste delen av sylinderen er festet til en flytering som holder konstruksjonen flytende slik at den stikker litt opp av vannet. Sylinderen skal også få et tett lokk over flyteringen.

- Bakgrunnen for oppfinnelsen er å hindre lus og PD-smitte å komme inn til oppdrettslaksen som befinner seg inne i sylinderen. Sylinderen er åpen i bunnen, men lukket med et metallnett/plastikknett som hindrer fisken å komme ut.

Klungreseth påpeker at bunnseksjonen av tanken er konstruert med ledeskovler rund hele omkretsen som gjør at vannet inne i tanken skiftes ut naturlig. Fiskeekskrementer vil på en naturlig måte gå ut i bunnen og bli ført videre med den naturlige sjøstrømmen.

- Det er bygget en modell på 1:40 som er utprøvet i sjøstrøm med gode resultater. Siden tanken vil bli bygget i stål, vil også lakserømming grunnet drivgods, kollisjon eller slitasje og maskebrudd i not bli eliminert, legger han til.

Det er ment at produksjonstanken skal plasseres i strømutsatte plasser i skjærgården, bak holmer og skjær slik at bølgehøyden holdes på maksimalt tre til fire meter i kraftig vind.

"Lusesikkert"

Klungreseth viser til at dagens merder med plastringer tettmasket not, slipper lusen inn til fisken uten hindring.

- Det er oppfunnet et tettmasket luseskjørt som monteres utenpå notmerdene til 10 meters dybde. Maskevidden i skjørtet hindrer lusen å komme gjennom. Men i dårlig vær og i 2 til 4 meters bølger, kommer lusen inn ovenfra. Dessuten virker ikke luseskjørtet etter hensikten i sterk strøm, og da kommer lusen også inn under skjørtet.

- Da konstruksjonen er tett både på siden, ned til 20 meter og på toppen kommer lusen ikke inn til laksen. Hvis noen lakselus likevel skulle komme inn under eksempelvis smoltutsett, vil luseeggene ha vanskelig for å feste seg til den glatte innvendige sylinderveggen, legger han til.

Bertil Johansen er oppfinner av konseptet som Hydra Salmon Company nå søker fire konsesjoner til. Foto: Privat.
Bertil Johansen er oppfinner av konseptet som Hydra Salmon Company nå søker fire konsesjoner til. Foto: Privat.

Styrelederen mener deres løsning hindrer lus å komme inn til laksen, mens de fleste andre metoder tar sikte på å fjerne lusen etter at den har festet seg på laksen.

- Unntaket er tette tanker, men disse er mye dyrere i drift enn vår, sier han. 

Etter ide fra røktere

Når samarbeidspartnerne og investorer er klare, vil det bli satt ned en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med konstruksjon, opplegg til modellforsøk, finansiering, støtteordninger, bygging av prototype, med mer ifølge styrelederen.

-  Hovedoppfinner på løsningen er Bertil Johansen som fikk ideen til oppfinnelsen når han jobbet med luseproblematikken i praksis. Han jobber i dag som driftsleder på et oppdrettsanlegg i Trøndelag.  De to andre er Christer Johansen og Jørn Haavik, også driftsledere med lang erfaring, sistnevnte også med bred erfaring både fra sjø og landbasert virksomhet.

Når det gjelder oppdrettsselskapets kapital, er de avhengig av både lån og egenkapital fra eksterne investorer for å realisere konseptet.

- Dette arbeidet er alt i gang, men prosessen er avhengig av de fire omsøkte utviklingskonsesjoner. Det er selvfølgelig ingen inntekter for noen av selskapene foreløpig, og prosjektet er så langt finansiert med egeninnsats og egenkapital. Totalt investeringsbehov for å bygge den første tanken i full målestokk, er beregnet til mellom 80 til 100 millioner kroner, opplyser han.

Nøkkeltall om konseptet: 

Om selskapene: 

  • Hydra Pioneer AS ble stiftet for ca to år siden for å ivareta ideen om produksjonstanken, søke patent og koordinere videre aktiviteter inklusiv bygging av tanken når tiden er moden.
  • Det er Hydra Pioneer AS som er eier av patentet som ble sluttbehandlet og tildelt i 2016.
  • Olav Klungreseth er hovedkontakt og styreleder i begge selskapene. Han er pensjonert sivilingeniør, med ledererfaring fra norsk og internasjonal næringsvirksomhet. Klungreseth var også styreformann i oppdrettsbedriften SalMar fra oppstart i 1991 frem til 2003.