Fridtjof Nansens Institutt har undersøkt PO 3,4,5 og 7, og sett på hvordan strengere lusegrenser har påvirket villaksen. Foto: Fishency Innovation
Fridtjof Nansens Institutt har undersøkt PO 3,4,5 og 7, og sett på hvordan strengere lusegrenser har påvirket villaksen. Foto: Fishency Innovation

- Ingen eller liten effekt av strengere lusegrenser

Strengere lusegrenser ser ikke ut til å ha redusert smittepresset på villaksen i flere produksjonsområder.

Publisert

I 2017 ble lusekravet strammet inn for perioden på våren, fra 0.5 lus per fisk til 0.2. Dette ble gjort for å redusere smittepresset på villaksen når den migrerer fra elvene og ut i havet.

Forskere ved Fridtjof Nansens Institutt  har studert den miljømessige effekten av disse lusekravene ved å evaluere hvordan innstrammingen har påvirket lusenivået på oppdrettslokalitetene, og om oppdretternes overholdelse av grensene har redusert smittepresset på villaksen.

Ingen effekt på villfisken

Marie Lie Larsen fra Fridtjof Nansens Institutt, holdt blant annet innlegg om arbeidet deres under TekMar, som ble avholdt digitalt tirsdag denne uken. Hun forteller til Kyst.no at de fant at strengere lusekrav har redusert lusenivået på lokalitetene, og omtrent alle oppdretterne klarer å overholde kravene.

Mari Lie Larsen fra Fridtjof Nansens Institutt sier de har observert liten eller ingen effekt på smittepresset på villaksen, som følge av strengere lusegrense. Foto: Fridtjof Nansens Institutt
Mari Lie Larsen fra Fridtjof Nansens Institutt sier de har observert liten eller ingen effekt på smittepresset på villaksen, som følge av strengere lusegrense. Foto: Fridtjof Nansens Institutt

- Imidlertid finner vi ingen observerbar effekt på smittepresset på villfisken, sier hun.

Mer spesifikt finner de ingen sammenheng mellom smittepresset på villaksen og:

  • andelen lokaliteter som overholder lusekravet 
  • det totale antallet lus i et produksjonsområde 
  • den økte andelen lus i et produksjonsområde som følge av overskridelser av lusekravet.  

Redusert fiskevelferd

I de områdene de har undersøkt, som er PO 3,4,5 og 7, områder med relativt høy oppdrettsaktivitet, indikerer instituttets analyser at den miljømessige effekten av strengere lusegrenser har vært begrenset eller uteblitt. 

- Det ser ikke ut til at vellykket overholdelse av lusekravene reduserer smittepresset på villaksen i områdene vi har undersøkt, poengterer Larsen.

- Hvilke negative konsekvenser kan strengere lusegrense ha for fisken?

Telling av lakselus. Foto: Mattilsynet.
Telling av lakselus. Foto: Mattilsynet.

- For å overholde strenge lusekrav må oppdretterne behandle fisken hyppigere, samtidig ser vi at nye avlusningsmetoder har ført til redusert fiskevelferd og økt dødelighet blant oppdrettsfisken. Data indikerer en sammenheng mellom antall behandlinger og dødelighet blant oppdrettsfisken.

- Mener du myndighetene bør opptre annerledes når det kommer til bekjempelse av lus?

- Dette er et komplekst bilde, og det er mange variabler som spiller inn. De miljømessige effektene av reguleringer som innføres er viktig å evaluere.  Trolig kan denne studien peke på at myndighetene i større grad bør regulere flere forhold enn lus per fisk for å få ned smittepresset på de ville laksebestandene og bedre velferden til oppdrettsfisken i merden, sier hun avslutningsvis.