KrF: Skeptisk til landbasert

KrF vil ha mer oppdrett, om man får bukt med fire definerte problemer. Og de vil helst ha veksten i sjø, ikke på land. De vil i partiprogrammet både erstatte en arealavgift med noe annet, og de vil at oppdretterne skal betale den.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Det lakker mot valg og Kyst.no/Norsk Fiskeoppdrett har gått igjennom alle de vedtatte partiprogrammene til alle de partiene som har en realistisk mulighet til å komme inn på Stortinget. Fra i dag og frem mot valget 11. september vil vi publisere hva vi har funnet i programmene. Vi kårer også det mest svevende og det mest konkrete forslaget vi finner i programmet.

I dag: KrF

KrF vil:• at vekst i oppdrettsnæringen ikke kan skje før miljøproblemene i næringen er under kontroll.• bevare norsk eierskap i fiskeri og havbruk.• arbeide for internasjonale avtaler for å sikre norske bedrifter markedstilgang for marine produkter.• at det fortsatt bør stimuleres til levendefangst og levendelagring av villfisk gjennom tilleggskvoter.• at reguleringer mot oppdrett skal tilpasses slik at også mindre og lokale oppdrettsselskaper kan leve med endringene.• at oppdrettsnæringen skal betale arealavgift til kommunene.• vurdere å erstatte arealavgiften for oppdrettsanlegg med en avgift basert på volum/biomasse.• at kommuneplanene regulerer hvor oppdrettsanlegg kan lokaliseres.• ha økt kamp mot fôrtap, lakselus og rømming.• at havbruksnæringen må ta et større ansvar for å få bukt med problemene knyttet til rømming, lus lokale utslipp og sykdom.• styrke FoU-innsatsen knyttet til marin bioprospektering.• arbeide for å sikre en bærekraftig forvaltning av våre villaksbestander ved å aktivt bekjempe lakseparasitter og lakselus, hindre rømming av oppdrettsfisk ved å stimulere til forskning på bedre metoder, videreføre kalkingsvirksomheten, og sikre og bidra til rammer for regulering av laksefisket i sjø og vassdrag.

I sitt partiprogram slår KrF fast at det må legges til rette for økt produksjon av dagens produkter og satsning på oppdrett av nye arter.

- Videre vekst i næringen må bygge på prinsipper for en bærekraftig forvaltning. Samtidig må næringen få bukt med utfordringer knyttet til rømming, lakselus, sykdom og lokal forurensning. Vekst i oppdrettsnæringen ikke kan skje før miljøproblemene i næringen er under kontroll, skriver de

   * Mest svevende: Vurdere å erstatte arealavgiften for oppdrettsanlegg med en avgift basert på volum/biomasse. (hvilken arealavgift?, red. anm.).

   * Mest konkrete: At oppdrettsnæringen skal betale arealavgift til kommunene.

Helst ikke på land

De mener landbaserte oppdrettsanlegg i noen tilfeller kan være fornuftig, men påpeker at det har noen begrensninger.

- Det vil normalt kreve mye areal og energi. Det er viktig å satse på sjøbaserte anlegg med oppsamling av organisk avfall og sterke tiltak mot rømming.  Begrenset tilgang til lokaliteter, rømning og lakselus gjør det interessant å se på muligheter for offshore havbruk lenger fra kysten.

Nye og flere arter

De sier de vil styrke forskningen knyttet til havbruksnæringen, og trekker frem arbeidet med nye arter.

- KrF mener det er potensial for oppdrett av flere arter enn vi gjør i dag, og mener innsatsen på forskning og avlsarbeid må økes for å utløse dette potensialet. Forskning indikerer at det kan være miljømessige fordeler med oppdrett av ulike arter på samme lokasjoner, hvor den ene arten nyttiggjør seg avfallsproduktene fra den andre. Eksempler på dette kan være laks og blåskjell. KrF mener det må forskes mer på dette og at det må bygges fullskala testanlegg for dette.

Mer penger til kommunene

- For å sikre forankring for framtidig vekst og skape gode ringvirkninger fra havbruksnæringen i våre lokalsamfunn, vil KrF arbeide for at vertskommunene får en direkte del av verdiskapningen fra eget areal, eksisterende og framtidig.

Norsk sjømatnæring er helt avhengig av verdensmarkedet. Det er viktig at det satses på markedsføring av norsk sjømat. Det er også viktig at infrastrukturen legger til rette for rask og effektiv transport fra fisken kommer på land langs kysten og til markeder i Europa og resten av verden. Det stiller krav til god fremkommelighet og regularitet på strekningene hvor fisken skal fraktes.

  • Les også om Rødt som Vil fremme Stortingsforslag: Avvikle åpne oppdrettsanlegg og la staten overta driften