I elvene har Norske Lakseelver beregnet at årets sportsfiskesesong er enda lavere enn i katastrofeåret 2021 og trenden peker stort sett nedover over hele landet.

- Blodrøde tall for villaksen

- Det har trolig aldri blitt fanget færre villaks i Norge enn i år. Både elvefisket og sjølaksefisket svikter over mesteparten av landet, skriver Norske Lakseelver, som er dypt bekymret.

Publisert Sist oppdatert

I dag kom SSB med tallene for fangsten i sjølaksefisket 2023. Resultatet er litt opp fra bunnåret 2021, men med 30 268 laks, er det nest dårligste sesong de siste ti årene. I elvene har Norske Lakseelver beregnet at årets sportsfiskesesong ga rett i overkant av 77 000 laks. Det er enda lavere enn i katastrofeåret 2021 og trenden peker stort sett nedover over hele landet. 

- Østlandet og Agder er unntaket. Felles for disse områdene er at de ikke er påvirket av lakselus fra oppdrettslaks, ettersom det ikke er oppdrett i villaksens utvandringsområde, sier generalsekretær i Norske Lakseelver, Torfinn Evensen i en pressemelding.

Det er heller ikke lenger tillatt med sjølaksefiske i disse områdene. 

Finnmark og pukkellaks 

I Finnmark ble det fanget 98 635 pukkellaks og 17 000 atlantiske laks i sjøen. I fellene nederst i lakseelvene ble det tatt ut hele 243 400 pukkellaks. Mange elver opplevde en veldig dårlig sportsfiskesesong, og måtte stenge tidlig. 

- Det er ikke helsvart, men det lugger kraftig. Et uttak av nesten hundre tusen pukkellaks i sjølaksefisket er fint, men det viser at strategien med feller i elvemunningen er helt nødvendig. Myndighetene må følge opp dette og sørge for nok bevilgninger til neste år, slik at nye feller kan bestilles og klargjøres for pukkellaksen som kommer i 2025. Dette er en kamp som vi ikke er ferdige med, understreker Evensen. 

Mener oppdrett påvirker 

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning mener at lakselus fra oppdrett og rømt oppdrettslaks utgjør de største, ukontrollerte truslene mot villaksen. Havforskerne har beregnet at 18 % av villaksen fra Namsen ble drept av lakselusa i fjor vår.

Sjølaksefiskerne utenfor Namsen tok i år 8 135 villaks i nøtene. I Namsenvassdraget ble det fanget rett under 3 200 laks. Dette er bare halvparten av gjennomsnittet for de siste ti årene i vassdraget. Samlet sett er fangstene i sjø og elv i området de nest laveste de ti siste årene.

- Når vi ser på verdiskapingen rundt sportsfisket i Namsenvassdraget, er det urimelig at et femtitalls sjølaksefiskere skal ta ut så mye av villaksen, spesielt når det kan virke som om også denne bestanden er under sterkt press, sier Evensen. 

Rødlistet art 

På grunn av det sviktende innsiget fra havet, ble villaksen satt på rødliste for truede arter i 2021. Laksen forvaltes på bestandsnivå. Dvs. at hver elv har egne mål om hvor mye laks som skal stå tilbake på elva etter endt fiskesesong for å sikre maksimalt antall nye lakseunger. 

- Sjølaksefisket fanger og avliver laks uten å vite hvilke bestander de fisker på. Det betyr at de også fisker utrydningstruet laks som hører hjemme i elver som er fredet for fiske. I disse elvene er hver laks svært verdifulle for at bestanden av laks skal kunne bygges opp igjen. I elvene kan man begrense fisket når man ser at det kommer lite laks. I år har dette blitt gjort i mange av våre medlemselver, påpeker Evensen. 

Hva kan gjøres? 

Pukkellaks, klimaendringer og vannkraft er andre problemer som gjør at villaksen i Norge får det verre og verre. Mange villaksorganisasjoner etterlyser derfor kraftigere virkemidler fra politikerne. 

Norske Lakseelver trekker fram forslaget som Havbruksutvalgets NOU har lansert, nemlig vekst gjennom å bytte fra åpne til lukkede oppdrettsanlegg. Opprinnelig tillatt mengde oppdrettslaks kan justeres opp til et større volum, forutsatt at hele det nye volumet produseres i lukkede anlegg. 

- Løsningen ligger på bordet. Det handler om politisk vilje, avslutter Evensen, som framhever at en slik storstilt innveksling fra åpne til lukkede oppdrettsanlegg vil være en vinn-vinn for både oppdrettere og villaksen.