Illustrasjonsfoto av Lerøy sitt utviklingskonsept Pipefarm.
Illustrasjonsfoto av Lerøy sitt utviklingskonsept Pipefarm.

Departementet sier nei til Lerøys ønske om en tredje pipefarmtillatelse

Nærings- og fiskeridepartementet sier nei til Lerøys søknad om en tredje pipefarm.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Lerøy Seafood Group ASA  fikk 25. februar 2020 innvilget to utviklingstillatelser til sitt konsept "Pipefarm" begrenset til 1350 MTB. Konseptet går ut på å utvikle tre typer "pipefarm" til produksjon på tre ulike lokaliteter; skjermet fjordlokalitet, åpent kystfarvann og arktiske strøk. Lerøy ba Fiskeridirektoratet om at målkriteriene ble fastsatt separat til hver Pipefarm, slik at konvertering av tillatelsene kan skje uavhengig av fremdriften for det enkelte anlegg. 

Fiskeridirektoratet var ikke enig i dette, og mente målkriteriene skulle knyttes til prosjektet som helhet. I mars 2020 klaget Lerøy på Fiskeridirektoratets vedtak, og saken ble oversendt til Nærings- og fiskeridepartementet i forrige måned for endelig avgjørelse.

Deartementet skriver i et brev listet til Stig Nilsen i Lerøy Seafood Group at Lerøy viser til at Pipefarm i realiteten er tre prosjekter og at det må gis mulighet til å konvertere etter hvert som målkriteriene er innfridd for det enkelte prosjekt. Styret i Lerøy har ennå ikke tatt stilling til om utviklingsprosjektet skal gjennomføres basert på de rammevilkår som er gitt gjennom tildelingsprosessen, og spørsmålet om trinnvis konvertering vil være et vesentlig moment i en slik vurdering siden dette har betydning for risikoen i prosjektet.

Ett prosjekt

Departementet er enig med Fiskeridirektoratet at det er Lerøy som har levert én søknad knyttet til prosjektet Pipefarm, og som således har lagt premissene for at Fiskeridirektoratet og departementet har behandlet det omsøkte prosjektet som ett prosjekt. Videre er det departementets vurdering at Lerøys nåværende sak ikke kan sammenlignes med Nordlaks' Havfarmer.

Departementet har i sitt klagevedtak 8. september 2017 ansett at det foreligger betydelig innovasjon mellom Havfarm 1 og Havfarm 3, og ga tilsagn om å tildele 13 tillatelser til Havfarm 1 og tilsagn om 8 tillatelser til Havfarm.1 Departementet har derfor vurdert de to havfarmene til å være separate prosjekt.

- Til sammenlikning kan ikke Lerøy se at verken Fiskeridirektoratet eller departementet forut tilsagnet har uttalt eller vurdert direkte om kriteriet om betydelig innovasjon er oppfylt for hver av Lerøys Pipefarmer, og det er heller ikke tildelt separate tillatelser til hver pipeline. Tvert i mot har departementet uttalt at Lerøy kunne få innvilget MTB til tre versjoner av Pipefarm blant annet fordi innovasjonshøyden således ville være høyere. At innovasjonsgraden er høyere med tre versjoner av Pipefarm, kan ikke tolkes som at innovasjonskriteriet er oppfylt for hver enkelt, og verken departementet eller direktoratet har gitt egne tilsagn om tillatelser til hver Pipefarm, slik det er gjort for havfarmene, skriver de. 

Lerøy viser til at Nordlaks i Havfarm-konseptet fikk separate målkriterier for hvert anlegg, til tross for at opprinnelig søknad ble fremmet under ett. Lerøy anfører at det ikke foreligger saklig grunnlag for at Pipefarmprosjektet skal behandles annerledes. Videre anfører Lerøy at det er tilstrekkelig ulikhet mellom Pipefarmversjonene til at hvert av anleggene kan tildeles MTB hver for seg. Lerøy mener også at Fiskeridirektoratet feilaktig har oppstilt som vilkår om at de forskjellige Pipefarm-enhetene må innebære et betydelig innovasjonsløft sammenlignet med hverandre for å kunne få separate målkriterier.

Departementet skriver at de har forståelse for at det underveis i et utviklingsprosjekt kan oppstå situasjoner som påvirker eller er avgjørende for fremdriften og fullføringen av et prosjekt. I retningslinjene til ordningen punkt 3.5 står det imidlertid at prosjekter som av ulike grunner ikke gjennomføres som planlagt i henhold til målkriteriene, ikke får mulighet til å konvertere.

- Dette gjelder uavhengig av om det er utenforliggende årsaker til at prosjektet har fallert. Departementet kan derfor vanskelig se at de årsaker som Lerøy viser til i brev 11. september 2020 er relevante å påberope, verken nå og eller etter at prosjektet ev. er påbegynt. Det følger av departementets drøftelse ovenfor at Lerøy ikke får medhold i sin klage. Det gis ikke tillatelse til at målkriteriene kan deles opp til hver av de tre Pipefarmene.

- Klagen tas ikke til følge. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, skriver Nærings og fiskeridepartementet.