De Grønne forlanger kraftfulle mottiltak overfor oppdrettsnæringen

Partiet definerer havbruk som av de største miljøutfordringene langs kysten, og mener det må kraftfulle mottiltak til. Først da kan den bli en viktig bidragsyter til matproduksjon.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

De Grønne vil:• Utvikle økologisk havbruk som en spydspiss for miljø- og dyrevennlig havbruk.• Kun gi nye konsesjoner til lukkede oppdrettsanlegg og kreve lukket teknologi på alle eksisterende anlegg innen 2025.• Utvide og trappe opp spleiselaget mellom staten og oppdrettsindustrien om FoU, teknologiutvikling og investeringer i lukkede anlegg og miljøløsninger.• Bygge opp bærekraftig fôrproduksjon i Norge for å øke selvforsyningsgraden og hindre bruk av matfisk og importert protein.• Opprette eget oppdrettstilsyn i Mattilsynet for å styrke kontrollen med rapportering, dyrevelferd og bærekraftig drift.• Initiere en uavhengig nasjonal utredning om oppdrettsanleggs påvirkning på hele økosystemet i en fjord.• Tydeliggjøre at forurensningsloven gjelder for oppdrettsindustrien.• Skjerpe kravene til dyrevelferd i oppdrettsindustrien.• Gi kommunene adgang til å innføre arealavgift til havs.• Innføre hjemfallsordninger for oppdrettslokaliteter.• Innføre forbud mot å skifte ballastvann eller tømme kjemikalier fra lusebehandling i sårbare områder og avvikle bruk av kitinhemmere i oppdrettsnæringen.• Få på plass merking av oppdrettslaks for å kunne spore rømt laks tilbake til oppdrettsanlegget.

Det lakker mot valg og Kyst.no/Norsk Fiskeoppdrett har gått igjennom alle de vedtatte partiprogrammene til alle de partiene som har en realistisk mulighet til å komme inn på Stortinget. Frem mot valget 11. september vil vi publisere hva vi har funnet i programmene. Vi kårer også det mest svevende og det mest konkrete forslaget vi finner i programmet.

I dag: MDG

- Den kritiske situasjonen for havet skyldes blant annet klimaendringer og havforsuring, overfiske, oppdrett, turisme og råstoffutvinning av olje og mineraler. I tillegg utgjør oppdrettsnæringen, marin forsøpling, petroleumsvirksomhet og dumping av gruveavfall kritiske miljøutfordringer langs kysten. De Grønne mener at samtlige av disse utfordringene må møtes med kraftfulle mottiltak i den kommende stortingsperioden, skriver De Grønne gjennom sitt partiprogram.

* Mest svevende: Oppdrettsindustrien må være med i overgangen til en kretsløpsøkonomi der bruk av ressurser, utslipp og håndtering av biprodukter og avfall skjer i tråd med naturens sykluser.

   * Mest konkrete: Avvikle bruk av kitinhemmere i oppdrettsnæringen

Kan bidra til varig verdiskapning

De påpeker at oppdrettsindustrien, som de nesten konsekvent kaller den, er norges nest største eksportnæring, og samtidig omtales næringen som en av de største miljøutfordringene langs kysten.

- Oppdrettsindustrien står foran en nødvendig omstilling til miljøvennlig produksjon med god dyrevelferd. For at oppdrettsindustrien skal bli en bærekraftig industri må det settes miljøkrav som hindrer utslipp av lus, rømming og forurensing av omgivelsene. Omstillingen er en mulighet for at oppdrettsindustrien kan bidra til varig og bærekraftig verdiskapning i Norge.

I tråd med naturens sykluser

Partiet mener Norge bør være et foregangsland på fiskehelse og utslippsfri matproduksjon.

- Oppdrettsindustrien må være med i overgangen til en kretsløpsøkonomi der bruk av ressurser, utslipp og håndtering av biprodukter og avfall skjer i tråd med naturens sykluser. Vi må forske på og utnytte potensialet i bruk av fiskeavfall og satse på bærekraftig, norsk fôrproduksjon.

Les også hva: