Kart over SalMar Oceans lokalitet «Norskehavet» til utviklingstillatelsen Smart Fish Farm.
Kart over SalMar Oceans lokalitet «Norskehavet» til utviklingstillatelsen Smart Fish Farm.

Fiskeridirektoratet kunngjør søknad om havlokalitet på nytt

Fiskeridirektoratet har mottatt utfyllende dokumentasjon og justering av lokaliteten «Norskehavet» for utviklingsprosjektet Smart Fish Farm. Dermed kunngjør de søknaden på nytt.

Publisert

Fiskeridirektoratet kunngjorde søknaden om klarering av lokaliteten «Norskehavet» i januar i år. Søknaden fra SalMar Ocean AS er den første søknaden om klarering av lokalitet til akvakultur i Norskehavet og behandles av Fiskeridirektoratet.

Formålet med kunngjøring av akvakultursøknader er å få inn innspill fra berørte interesser, slik at myndighetene kan fatte vedtak basert på det beste tilgjengelige kunnskapsgrunnlaget og blant annet foreta en grundig avveining av de forskjellige bruks- og verneinteressene. Inactive

På bakgrunn av innspill fra den forrige kunngjøringen har søkeren nå oppdatert søknaden. Lokaliteten er justert ca 11 km nordvest fra det forrige kunngjorte området. Formålet med justeringen er ifølge søker å imøtekomme tilbakemeldinger fra ulike forvaltningsorganene, næringsinteresser, interesseorganisasjoner og hensyn til sårbare områder. I tillegg er søknaden utdypet med underlagsdokumentasjon om lokaliteten og området, samt svarbrev fra søker til Mattilsynet og Miljødirektoratet.

Fiskeridirektoratet kunngjør med dette søknaden på nytt. Fristen for å komme med uttale til søknaden er fire uker fra kunngjøringsdato.

Fiskeridirektoratet vil også sende søknaden til aktuelle sektormyndigheter og særlig relevante høringsinstanser. Egne frister vil gjelde for sektormyndighetene.