SV: Krever dobbeltmerking av fisken

SV fremhever at villaksen må beskyttes bedre. Derfor vil de dobbeltmerke all oppdrettsfisk. Viktigheten av å være selvforsynt løftes også frem. Derfor vil de at fôrråvarene i større grad enn nå skal produseres her hjemme.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

SV vil:• Redusere eierkonsentrasjonen i norsk havbruk. SV vil styrke det lokale eierskapet til ressursene.• Kreve tiltak for redusert lokal forurensning fra oppdrettsanlegget. • Styrke arbeidet med dyrking av næringsstoffer i kretsløp i og rundt oppdrettsanlegg. Begrense biomassen til en forsvarlig standard.• At anlegg i nasjonale laksefjorder avvikles.• Stille strengere krav til rømmingsfrie anlegg i sjø og merking av fisken. Framtidens fiskeoppdrett må skje i lukkede anlegg.• Intensivere forskningsinnsatsen for produksjon av mikroalger til fôr. Forbruk av fiskeolje og fiskemel må balanseres på et nivå som opprettholder marine biotoper og reduserer overfiske av viktige arter.• Bidra til flere grønne konsesjoner for lukkede og havbaserte merder.• At nye oppdrettskonsesjoner ikke skal være omsettelige.• At konsesjonene skal falle tilbake til fellesskapet om de går ut av bruk.• Gi kommunene råderett over egen arealpolitikk, slik at det blir anledning til å si nei til oppdrettsanlegg i egen kommune.• Kreve at fiskefôr renses for miljøgifter.

Det lakker mot valg og Kyst.no/Norsk Fiskeoppdrett har gått igjennom alle de vedtatte partiprogrammene til alle de partiene som har en realistisk mulighet til å komme inn på Stortinget. Frem mot valget 11. september vil vi publisere hva vi har funnet i programmene. Vi kårer også det mest svevende og det mest konkrete forslaget vi finner i programmet.

I dag: SV

Partiet påpeker at havbruk gir Norge stor verdiskaping, men at havet må være rent om vi skal skape varige verdier i havbruket.

- I dag ødelegges havmiljøet av fôrtap, mens rømming fra oppdrettsanleggene truer villaksen.

Mest svevende: Lite svevende, desto mer konkret.

Mest konkrete:

Kortreiste fôrråvarer

Partiet mener oppdrettsnæringen må i større grad basere seg på fôr fra norske kilder.

- Man må intensivere forskningsinnsatsen for produksjon av mikroalger til fôr. Forbruk av fiskeolje og fiskemel må balanseres på et nivå som opprettholder marine biotoper og reduserer overfiske av viktige arter, skriver de.

Dobbeltmerking

SV skriver at de vil ha en bedre styring med havbruket, stille strengere krav til miljø og bærekraft og beskytte villaksen.

- Vi vil innføre krav om at innen 2020 skal all oppdrettslaks dobbeltmerkes på en måte som gjør at rømt fisk enkelt kan identifiseres og spores.

SV sier videre nei til volumøkning i oppdrettsanleggene inntil det er kontroll på lakselusa.

De mener kommunene får for lite igjen for arealene de avser til oppdrett. Derfor har de i programmet også et punkt om å innføre fast avgift til kommunene for bruk av fjordene til oppdrett basert på antall kilo produsert fisk i hver kommune.

Dette punktet fikk de gjennomslag for i Stortinget allerede i vårsesjonen.

Les også hva: