Gå til innhold
Annonse

Beltestad: Vi har potensial til å gjøre det bedre

Konsernsjef Henning Beltestad i Lerøy Seafood Group tror at smolten som nå kommer vil være bedre og vil gi grunnlag for større slaktevolumer på sikt. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.
Konsernsjef Henning Beltestad i Lerøy Seafood Group tror at smolten som nå kommer vil være bedre og vil gi grunnlag for større slaktevolumer på sikt. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

- Slaktevolumet fra Havbruk ble, som rapportert etter fjerde kvartal, lavere enn tilsvarende volum i første kvartal i 2018, og dette er den viktigste årsaken til at kvartalets driftsresultat ble lavere enn i første kvartal 2018. Det skriver Lerøy Seafood i sin førstekvartalsrapport.

Annonse

Lerøy Seafood Group (LSG) oppnådde en omsetning på MNOK 4 746 i første kvartal 2019, sammenlignet med MNOK 5 000 i samme periode i 2018.

Driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler ble med MNOK 691 i første kvartal 2019, sammenlignet med MNOK 960 i første kvartal 2018.

- Slaktevolumet fra Havbruk ble, som rapportert etter fjerde kvartal, lavere enn tilsvarende volum i første kvartal i 2018, og dette er den viktigste årsaken til at kvartalets driftsresultat ble lavere enn i første kvartal 2018. Første kvartal er preget av et lavt slaktevolum av laks og ørret som også påvirker uttakskostnadene negativt, samtidig som vi har hatt god produksjon i sjø, skriver de.

Innenfor hvitfisk har god etterspørsel og fallende kvoter gitt høye priser, som har vært en utfordring for landindustrien.

- I sum er første kvartal et greit kvartal, men vi har potensial til å gjøre det bedre, sier konsernleder Henning Beltestad.

Konsernets tilknyttede selskaper er vesentlige og inntekten fra disse var MNOK 73 i første kvartal 2019 mot MNOK 87 i første kvartal 2018.

I tallene for første kvartal 2019 inngår konsernets andel av salgsgevinst i Seistar Holding AS på MNOK 42,5.

Segment Havbruk

Segment Havbruk oppnådde et driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler på MNOK 510 i første kvartal 2019 sammenlignet med MNOK 740 i samme periode i 2018.

I perioden har Havbruk slaktet 32 tusen tonn, sammenlignet med 38 tusen tonn i samme periode i fjor.

I første kvartal 2019 oppnådde Lerøy Aurora en operasjonell EBIT på NOK 24,7 per kg. For samme periode rapporterer Lerøy Midt og Lerøy Sjøtroll EBIT per kg på henholdsvis NOK 18,9 og NOK 10,1.

- Videre er prisoppnåelsen noe lavere enn på samme tid i fjor. I all hovedsak kan dette knyttes til nedgraderinger på ørret i starten av kvartalet, sier Beltestad.

- Men etterspørselen etter sjømat er god og tilveksten i første kvartal har vært god, som gir grobunn for god produksjon resten av 2019, sier han.

God etterspørsel etter sjømat

Konsernet skriver de opplever at underliggende etterspørsel etter sjømat er god.

– Konsernet forventer tilfredsstillende markedsforhold også inneværende år. Som beskrevet i rapporten for fjerde kvartal år 2018 ville lavere tilvekst enn forventet, i siste kvartal 2018, påvirke slaktevolumet negativt i første kvartal 2019.

I første kvartal 2019 ble slaktevolumet av rødfisk 14 % lavere enn i første kvartal 2018.

- Dette påvirker uttakskostnaden i kvartalet negativt. Samtidig har tilveksten i første kvartal vært god, og stående biomasse ved utgangen av kvartalet er 6% høyere enn i tilsvarende tidspunkt i fjor. Dette gir grobunn for god produksjon i resten av 2019. Styret og ledelsen er ikke tilfreds med konsernets uttakskostnad for rødfisk i kvartalet, skriver de.

Bedre smolt skal gi økte volum

Konsernet sine investeringer og kontinuerlige forbedringsarbeid skal over tid resultere i redusert kostnadsnivå.

- I dette bildet er det positivt at den første smolten fra Lerøy Sjøtroll sitt nye smoltanlegg ble satt i sjø i april 2019. Produksjonen i  det nye smoltanlegget, og til nå i sjø, har vært god. I årene  som kommer vil Lerøy Sjøtroll ha tilgang på større smolt av bedre kvalitet og det er konsernets forventning at dette fremover vil påvirke produksjonsvolumet og kostnadsbildet i selskapet, heter det.

Konsernets kontraktsandel på laks i andre kvartal 2019 vil være i området 35-40 % og for året 2019 er det, per i dag, inngått kontrakter for om lag 30 % av forventet slaktevolum av laks.

Planlagt slaktevolum av rødfisk i 2019, inkludert andel fra tilknyttede selskaper, opprettholdes i størrelsesorden 190.000 tonn.

Konsernet skal videreutvikle egen verdikjede og sikre at konsernets råstoff anvendes økonomisk og miljømessig bærekraftig. 

Per i dag forventer styret en inntjening i andre kvartal 2019 som er på linje med eller noe bedre enn hva konsernet oppnådde i første kvartal 2019. Styret opprettholder sin forventning om en tilfredsstillende inntjening inneværende år.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse