Gå til innhold
Annonse
Både administrasjon og styret forventer at de igangsatte og ferdigstilte investeringene selskapets smoltanlegg vil gi betydelig vekst i produksjonen i sjø i 2020 og årene som kommer. Foto: Lerøy Seafood Group.
Både administrasjon og styret forventer at de igangsatte og ferdigstilte investeringene selskapets smoltanlegg vil gi betydelig vekst i produksjonen i sjø i 2020 og årene som kommer. Foto: Lerøy Seafood Group.

Men har store forhåpninger til det inneværende.

Annonse

EBIT for Lerøy Seafood Group sank både for året som helhet mot året før og for fjerdekvartal sammenlignet med fjerdekvartal i 2018.

- Styret er ikke fornøyd med prestasjonene innenfor havbruk i 2019, men er styrket i oppfatningen om at de tiltak som er iverksatt, og de investeringer som er gjennomført, vil gi en positiv utvikling gjennom økte volum og bedret konkurransekraft i årene som kommer, skriver de i sin kvartalsrapport.

- Per i dag forventer styret en inntjening i første kvartal 2020 som er vesentlig bedre enn det konsernet oppnådde i første kvartal 2019, forteller de videre.

Lerøy Seafood Group omsatte (inkludert villfisk) i 2019 for 20,4 mrd kr mot 19,8 mrd i 2018.

EBIT ble på 2,7 mrd kr, mot 3,6 mrd kr. Selskapet slaktet 158 tusen tonn mot 162 000 tonn året før.

I fjerdekvartal ble omsetningen på 5,2 mrd kr, sammenlignet med 5.3 i samme periode i 2018.

EBIT ble på 769 millioner mot 948 millioner i Q4 2018.

I kvartalet ble det høstet 43 tusen tonn, sløyd vekt, laks og ørret, mot 49 tusen tonn sett i forhold til samme periode i 2018.

- Fjerde kvartal har vært preget av ekstremt volatile priser for atlantisk laks, men underliggende utvikling i kvartalet, og resultatet har i stor grad vært som forventet, sier konsernleder Henning Beltestad. For 2019 som helhet har vi hatt noen uforutsette hendelser i havbruk, som har påvirket høstet volum og derigjennom kostnadsnivået negativt, i hvitfisk har landindustrien vært utfordrende, mens vi har hatt en god utvikling i nedstrømsaktivitetene. Ved inngangen til 2020 mener vi Lerøy er godt posisjonert for lønnsom vekst i årene som kommer, sier konsernsjef Henning Beltestad.

Netto rentebærende gjeld den 31.12.2019 var MNOK 2.641 og egenkapitalgraden var 58,8 prosent.

Segment havbruk

Segment Havbruk oppnådde et driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler i på 597 millioner kroner i fjerde kvartal 2019 sammenlignet med 786 millioner i samme periode i 2018.

Sammenlignet med samme kvartal i 2018 er prisoppnåelsen noe høyere, men uttakskostnadene økte hovedsakelig som følge av lavere uttaksvolum.

I sum er EBIT/kg i segmentet ned fra NOK 15,9 i fjerde kvartal 2018 til NOK 14,0 i fjerde kvartal 2019. For de ulike delene av selskapet fordeler det seg slik:

  • Lerøy Aurora: 25,4 kr/kg (24,5),
  • Lerøy Midt: NOK 10,7 kr/kg (16,3)
  • Lerøy Sjøtroll: 7,0 kr/kg (7,9)

- Segment Havbruk er påvirket av noen uforutsette hendelser i 2019, som har påvirket høstet volum negativt og derigjennom også kostnadsnivået per kilo. For 2020 og årene som kommer forventer vi at konsernets investeringer i smolt gradvis skal gjøre seg gjeldende i høyere volum, og at dette volumet også skal bidra til en reduksjon i konsernets kostnader per produsert kilo rødfisk, sier konsernleder Beltestad.

Markedsforhold og utsiktene fremover

Lerøy påpeker at prisutviklingen for atlantisk laks har vært svært volatil i fjerde kvartal, og betydelig påvirket av relativt store variasjoner i eksportvolumet fra Norge. Med dette fortsetter det svært volatile prisbildet vi har sett i laksemarkedet senere år. Ser man imidlertid på trendene fra år til år, opplever konsernet at underliggende etterspørsel etter laks og sjømat fortsatt er god. Konsernet forventer fortsatt volatile, men likevel tilfredsstillende, markedsforhold i tiden som kommer.

Produksjonen i konsernets havbruksoperasjoner har i 2019 hatt flere til dels uforutsette produksjonsforstyrrelser.

Lerøy Aurora sin produksjon har, som tidligere beskrevet, blitt negativt påvirket av brann i smoltanlegg og oppblomstring av toksiske alger.

I Lerøy Midt hadde produksjonsmessig et godt første halvår, men tapte betydelig tilvekst sammenlignet med forventning i andre halvår.

Lerøy Sjøtroll sin produksjon preges fortsatt av at vi ennå ikke oppnår den smolt-yield som har vært forventet.

Gradvis øke smoltstørrelsen

Konsernet påpeker de har de senere årene fulgt en langsiktig investeringsplan for å øke produksjonen av større smolt.

- Lerøy Sjøtroll sitt nye anlegg på Fitjar i Vestland, med en kapasitet på vel 4 000 tonn biomasseproduksjon, er ferdigstilt og vil bidra med  en større og mer robust smolt til Lerøy Sjøtroll sin produksjon i 2020.

Ved Lerøy Aurora sitt anlegg, i Laksefjord i Finnmark, pågår nå byggingen av siste del av en tre-trinns utbygging som gir anlegget en kapasitet på ca 4.500 tonn biomasseproduksjon. Denne utbyggingen forventes å være ferdigstilt i desember 2020, men tidligere utbyggingstrinn vil gi en betydelig andel stor smolt allerede i 2020.

Utbyggingen av siste trinn, produksjon av postsmolt, i Belsvik har startet, og anlegget i Belsvik vil etter ferdigstillelse ha en kapasitet på ca 5.000 tonn biomasse produksjon. Anleggene representerer allerede betydelige verdier for konsernet, men det er konsernets forventning at de siste utbyggingene vil bidra til høyere produksjon og lavere uttakskost de kommende årene.   

 - Gradvis vil de nye anleggene øke gjennomsnittlig smoltstørrelse i konsernet, og i Lerøy Aurora og Lerøy Sjøtroll vil snittstørrelsen for utsatt laksesmolt være om lag 300 gram i 2020. Det er administrasjonen og styrets forventning at de igangsatte og ferdigstilte investeringene i smoltanleggene vil gi betydelig vekst i produksjonen i sjø i 2020 og årene som kommer. Den økte produksjonen vil gradvis fra 2020 resultere i høyere slaktevolum hvert år de kommende fire til fem år.

Volumguiding

Forventet slaktevolum inneværende år, inkludert andel i tilknyttet selskap, er per i dag 183 tusen – 188 tusen tonn laks og ørret. Konsernets ambisjon er at tilsvarende tall for 2021 vil være mellom 200 tusen– 210 tusen tonn.

Konsernets kontraktsandel for første kvartal 2020 er i området 40 %.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse