Avlusing med Thermolicer.
Avlusing med Thermolicer.

Økt kunnskap om laksens adferd under avlusing

FHF skriver at et nylig avsluttet prosjekt bidrar med økt kunnskap om laksens adferd under avlusing, samtidig som det viser at ny teknologi kan benyttes for å øke forståelsen for laksens adferd i merd.

Publisert

Prosjektet har hatt som mål å utvikle og feltteste nye teknologiske løsninger for overvåkning av laks i kommersielle oppdrettsmerder. To teknologiske løsninger har blitt utviklet i prosjektet; ett system basert på akustisk telemetri og ett system basert på maskinsyn. Begge systemene var i stand til å beskrive og tallfeste tilstander hos laks som er relevante for å bedømme hvordan fisken påvirkes av avlusning og trenging.

Systemene fungerte bra i utsett ved oppdrettsanlegg over lengre tid (3-4 måneder). Dette er viktig for å kunne fungere som grunnlag for fremtidig produktutvikling. Resultatene viser også at metodene var i stand til å fange samme dynamikk ved fisken sin svømmeaktivitet. Dette kan bety at en kan bruke de to metodene til å verifisere hverandre, og på sikt utlede en mer robust indikator av atferd. SINTEF Ocean AS har hatt prosjektledelsen.

- Prosjektet er et lite skritt videre for å forstå hvordan laksens adferd kan fortelle oss hvilken tilstand den er i, og dermed et godt bidrag for å utvikle bedre og operative velferdsindikatorer, sier fagsjef Kjell Maroni som har fulgt opp prosjektet fra FHF i en pressemelding.

Resultatene har samtidig identifisert en rekke atferdsmessige trekk hos laks. Trekk som kan brukes som grunnlag for fremtidige systemer for automatisk varsling om kritiske biologiske tilstander i forbindelse med avlusning. Aktiviteten til fisken økte så snart opplining av not startet, dette kan være en stressrespons. Selv om atferden ble betydelig endret under avlusning, var de fleste individfiskene i stand til å gjenoppta samme aktivitetsmønster igjen etter 4-5 dager. Dette kan antyde at en bør behandle fisken skånsomt i en periode etter avlusning for å unngå negative velferdseffekter. Aktivitet målt med akselerometer viste like trender hos alle individer inkludert i studien, noe som kan antyde at dette er en mer objektiv indikator for fiskens generelle tilstand.

Les mer her: Teknologi for nye datatyper og informasjon som beskriver situasjon og tilstand hos laksefisk i kommersielle merder (LAKSIT)