Berggylteyngel. Foto: Patogen

Nytt virus funnet på berggylte kan forklare yngeldødelighet

PatoGen har i samarbeid med en oppdretter funnet et nytt virus hos berggylte som er assosiert med høy dødelighet kort tid etter klekking. Viruset har fått navnet Ballan wrasse birnavirus på engelsk og Berggylt birnavirus på norsk.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Undersøkelser med PCR for relevante patogener og histologi ga ingen svar. Som en følge av dette ble det utført en helgenomsekvensering av syk fisk og genomet til et birnavirus ble funnet. Patogen skriver at oppfølgende PCR-undersøkelser påviste store mengder virus i fiskelarver fra grupper med forøket dødelighet og PatoGen mener at smittereduserende tiltak mot dette viruset vil kunne redusere dødeligheten i den viktige startfasen av berggylteproduksjonen. 

PatoGen har jobbet tett med et anlegg som produserer berggylte i Norge som har opplevd forhøyet dødelighet kort tid etter startfôring i et forsøk på å avklare mulige årsaker. Dødeligheten følger etter en kort periode med tap av appetitt og toppen inntrer typisk mellom dag 17 og 25 etter klekking (DPH).

Prøver ble tatt ukentlig fra klekking i to kar og ble undersøkt med PCR for relevante patogener og histopatologi. Det ble ikke gjort noen påvisninger med PCR og de histopatologiske undersøkelsene ga ingen forklarende funn. Dette samstemte med tidligere analyser fra fisk med lignende dødelighetsforløp. Det ble derfor utført helgenomsekvensering av prøver fra svekket fisk og den bioinformatiske analysen viste betydelige mengder med gensekvenser av et nytt virus som grupperte i virusfamilien Birnaviridae. Genomet til det nye berggylteviruset var genetisk ulikt fra andre kjente birnavirus, noe som tyder på at det er et helt nytt virus som ikke er beskrevet tidligere. 

Det mest kjente birnaviruset i norsk oppdrett er et Aquabirnavirus, Infeksiøs pankreas nekrose virus (IPNV) og dette er kjent for å gi yngeldødelighet på laks. Det finnes også andre birnavirus som er assosiert med tidlig yngeldødelighet i andre marine fiskearter.

Det ble utviklet et Real Time qPCR assay basert på gensekvensene fra helgenomsekvenseringen slik at utbredelsen til viruset kunne undersøkes. PCR-analysene bekreftet tilstedeværelse av viruset i store mengder i flere kar og fra dag 21 etter klekking. Viruset ble ikke påvist i prøveuttakene før dag 21 i noen av karene. Undersøkelsene viser at virusinfeksjonen opprettholdes i populasjonen i lang tid etter dødelighetstoppen og i høye nivåer. 

PatoGen tilbyr nå en PCR-analyse for Berggylt birnavirus.