Brit Hjeltnes Foto: J.I Haga

- Høyt svinn er ikke forenelig med god fiskehelse

For laks utgjorde sykdom og skader 88 prosent av tapet i 2017. Brit Hjeltnes fra Veterinærinstituttet påpeker det er en krevende strategi for havbruksnæringen å skulle leve med sykdom, når fiskeoppdrett blir stadig mer industrialisert.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Brit Hjeltnes er både fagdirektør for fiskehelse og redaktør for Fiskehelserapporten. I lederen av den nylig lanserte Fiskehelserapporten drar hun frem noen interessante poenger innen svinn i laksenæringen. Hun påpeker at svinn i sjøvannsfasen er en viktig indikator for god fiskehelse, men må brukes kritisk.

- Mesteparten av mengden tapt fisk kommer som følge av skader og sykdom. For laks utgjorde sykdom og skader 88 prosent av tapet i 2017.

Hjeltnes påpeker at svinn kan beregnes på flere måter, og at næringen ifølge Fiskeridirektoratets tall hadde et svinn på 53 millioner laks både i 2016 og 2017.

- Tilbakemeldingen på vår spørreundersøkelse tyder igjen på at en del av svinnet er knyttet til behandling mot lakselus, men dette er vanskelig å tallfeste eksakt.

Les også: Hovedpunktene i Fiskehelserapporten

- For høy dødelighet

Uansett hvordan en regner svinn i prosenter, mener hun at dødeligheten fortsatt er for høy i oppdrettsnæringen.

- Høyt svinn er ikke forenelig med god fiskehelse, og det er mulig å redusere svinnet. Det vises også av at det er store variasjoner i svinntallene mellom fylker og mellom enkeltaktører. Flere oppdrettere har over lang tid arbeidet systematisk for å redusere dette, og mange kan vise til gode resultater.

Under presentasjonen av fiskehelserapporten i Bergen var Hjeltnes klar på at svinnet er for høyt.

- Jeg hadde håpet svinnet i fjor ble lavere, sa hun.

Les også: Bedret kontroll med lus- men avlusningsmetodene gir store fiskehelseutfordringer

I Fiskehelserapporten kommer det også frem at spørreundersøkelsen besvart av fiskehelsepersonell i fiskehelsetjenester, Mattilsynet og oppdrettsselskaper, var lakselus ansett som det viktigste helseproblemet på matfiskanlegg med laks og ørret. Ikke-medikamentell avlusning med varmtvann og mekaniske metoder ble i undersøkelsen oppgitt å ha gitt høyere dødelighet enn medikamentell behandling.

Krevende å leve med sykdommer

Fiskehelsedirektøren viser videre til at det i Norge, har vært en akseptert strategi å leve med flere sykdommer. Eksempler på dette er HSMB, CMS og i store deler av landet PD.

- Når fiskeproduksjoner blir mer og mer industrialisert, blir dette en krevende strategi. Særlig blir dette åpenbart når fisken blir utsatt for mer håndtering som ved avlusing. Da trengs mest av alt en robust, sykdomsfri fisk.

Hun påpeker at helt tilbake i 1965 ble begrepet de fem friheter innført.

- Dette er på mange måter dyrenes «Menneskerettigheter» en av disse frihetene er: Frihet fra smerte, skader og sykdommer. Danmark har nylig blitt fri for virussykdommen VHS. EU har vedtatt og støtter bekjempelsesplaner for VHS og IHN, illustrerer hun.

Videre er Hjeltnes klar på at Mattilsynet og politikere må veie samfunnsinteressene opp mot hverandre.

- Veterinærinstituttets ansvar er å være en sterk og klar talsperson for fiskehelsen, slår hun fast.

Mest svinn i Hordaland- Minst i Nordland

I årets rapport har Veterinærinstituttet i tillegg til svinn per generasjon (tall fra Kontali) beregnet prosent årlig svinn som summen av månedlige prosentvise tap. Denne metoden gir et estimat over tap på årsbasis.

- Metoden slik den er i dag bygger på noen klare teoretiske forutsetninger som delvis ikke blir oppfylt i praksis ute i felt. På grunn av dynamikken i næringen med hensyn til utsett, flyttinger og splittinger, vil metoden fortsatt være beheftet med betydelig usikkerhet.

I følge beregningsmåten nevnt over var svinnprosenten i 2017 på 13,2 prosent for laks og 16 prosent for regnbueørret.

- Dersom en beregner prosent svinn for de enkelte fylkene, så er det svært store forskjeller. Hordaland og Nordland, som er de to største oppdrettsfylkene, er i hver sin ende av skalaen, med over tre ganger så stort svinn i Hordaland med 22,5 prosent mot 6,0 prosent i Nordland.

- Selv om svinnet er høyest i Hordaland tror jeg også vi ser noe av de beste oppdretterne i Hordaland, bare så det er sagt!, sa Hjeltnes under presentasjonen av rapporten.