Foto: Fiskeridirektoret.

Oppdretterne må gjennomføre tiltak for å hindre rømming under ekstremvær

Etter Orkanen «Nina» i januar 2015 har Fiskeridirektoratet sett nærmere på hendelsene som oppsto i forbindelse med uværet og utarbeidet konkrete tiltak som skal forebygge rømming.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- I samarbeid med Rømmingskommisjonen har vi gjennomgått ni hendelser og utarbeidet en rapport, som beskriver årsaker til rømmingshendelsene etter orkanen «Nina». Vi konkluderer med at svikt i fortøyninger var den viktigste årsaken til at orkanen fikk så store konsekvenser, melder Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Med rapporten som utgangspunkt har de hatt en konstruktiv dialog med Sjømat Norge, Norsk Industri og Norske Sjømatbedrifters Landsforening og utarbeidet et dokument, som beskriver tiltak som må iverksettes for å hindre lignende hendelser i framtiden.

I forbindelse med undersøkelsene av rømmingshendelsene fant direktoratet følgende når det gjelder fortøyning av oppdrettsanlegg:

  • Paragraf 19 i NYTEK-forskriften tolkes ulikt, og dette svekker dokumentasjonen som skal foreligge.
  • Det er manglende samsvar mellom fortøyningsanalysene og faktisk utlagt fortøyning.
  • Den faktiske holdekraften i ankerene er mindre enn oppgitt holdekraft.
  • Enkelte oppdrettere er usikre på hvilke fortøyningskomponenter som faktisk ligger ute.

 Blant tiltakene er:

  • Oppdretterne må sikre at avvik mellom utlagt fortøyning og fortøyningsanalyse blir dokumentert i fortøyningsrapporten og at avvik blir vurdert av aktører med kompetanse innen fortøyningsanalyser.
  • Oppdretter må sikre at utleggere av fortøyninger har egnet utstyr for å registrere kraften som påføres linen ved installasjon. Det må også sikres at ingen komponenter blir ødelagt som følge av overlast ved installasjon av ankere.
  • Ved alle anlegg skal det eksisterende fortøyningssystemet være dokumentert på komponentnivå.
  • Brukerhåndbøker må benyttes og innholdet i disse må tilpasses brukeren. Historien viser at rett bruk av utstyr kan forhindre mange hendelser og redusere risikoen for rømming.

Må gjøres så raskt som mulig

Fiskeridirektoratet har tatt kontakt med samtlige oppdrettere og bedt om at de aktuelle tiltakene settes i verk så raskt som mulig.

Direktoratet skal også gjøre en jobb, blant annet med å presisere regelverket som omhandler fortøyning av akvakulturanlegg, følge opp at tiltakene blir gjennomført og vurdere nye tiltak i 2016.