Andreas Kvame, konsernsjef i Grieg Seafood, sier Covid-19 fortsatte å påvirke markedene deres og påvirke prisoppnåelsen til selskapet. Foto: Tommy Ellingsen

Lave priser og vintersår påvirket Grieg-resultat

Reduserte volumer, dårlige priser og utfordringer med vintersår ga et svakere førstekvartal for Grieg Seafood.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I løpet av første kvartal 2021 slaktet Grieg Seafood 13 583 tonn eks. Shetland, en reduksjon på 17 % sammenlignet med 16 315 tonn i første kvartal 2020. Det kommer frem i selskapets kvartalsrapport onsdag.

Gjennomsnittlig spotpris for laks i kvartalet var 52,8 kroner per kg, ned med 15,6 kroner per kg sammenlignet med 1. kvartal 2020, men opp med 9,5 kroner per kg sammenlignet med 4. kvartal 2020.

EBIT før verdijustering av biomasse ble for selskapet -16 millioner kroner, noe som ga en EBIT pr kg på -1,2 kroner.

I 1. kvartal 2021 omsatte selskapet for 660 millioner kroner, en nedgang på 43 % sammenlignet med første kvartal 2020. Nedgangen skyldes hovedsakelig lavere markedspriser i tillegg til redusert slaktevolum. Tverrfaglige utfordringer relatert til vintersår har resultert i overforsyning av nedgradert laks i Norge, noe som har påvirket prisene betydelig. 

Forskjellen i prisoppnåelse målt som salgsinntekt / kg sammenlignet med Q1 2020 hadde en direkte negativ innvirkning på EBIT-bidraget på 141 millioner kroner, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. 

Konsernets oppdrettskostnader (totale kostnader knyttet til slaktet fisk i dette kvartalet) falt sammenlignet med samme kvartal i fjor, hovedsakelig på grunn av lavere slaktevolum, valutaeffekter og lavere kostnader knyttet til dødelighet.

- Som forventet

Konsernsjef Andreas Kvame uttaler at første kvartal viste seg stort sett som forventet.

- Covid-19 fortsatte å påvirke markedene våre og påvirke prisoppnåelsen. Likevel holdt våre ansatte igang hjulene og viste stor fleksibilitet. Planen vår er fortsatt lik: vi vil forbedre lønnsomheten, effektivisere organisasjonen,
og sikre økonomisk kapasitet. Hovedtyngden av investeringen vår i Newfoundland er nå bak oss og vi har fått økt fleksibilitet gjennom lånet som
er utvidet til første kvartal 2022. Prosessen med å avhende vår virksomhet i Shetland pågår, og fortsetter etter planen.

Operasjonelt fortsatte BC sin sterke biologiske ytelse, og fortsatte innsats for operasjonell forbedring de siste årene. Oppdrettsvirksomheten i Finnmark ble påvirket av utfordrende biologi i regionen, inkludert lav temperaturer, ILA og vintersår. I Rogaland var biologisk ytelse relativt god, med økt overlevelse og ingen utbrudd av PD.

- Våre Newfoundlands ferskvannsoperasjoner gikk også bra og i henhold til tidsplanen, der den første fisken vil bli overført til sjøs i løpet av den kommende sommeren. 

Forventer sterkere etterspørsel

Til tross for den høyere forventede volumveksten i første kvartal 2021, gikk spotprisen på laks i både Norge og USA oppover. Den positive utviklingen er drevet av sterkere enn forventet etterspørsel både fra detaljhandel i Europa, men også solid etterspørsel fra asiatiske land. Grieg Seafood forventer en enda sterkere etterspørsel når HoReCa-markedet i Europa normaliserer seg, noe som forventes å skje gradvis fra slutten av andre kvartal 2021 når et økende antall land letter på Covid-19 restriksjoner etterhvert som vaksinasjonsprogrammene utvikler seg.

Gjennomsnittsprisen for den første måneden i 2. kvartal 2021 mener Grieg Seafood vil være rundt 63 kroner per kg. Med global fremgang med vaksinasjon mot Covid-19, ser det ut til at prisene begynner å
stabilisere seg på nivåer som vi så før pandemien startet. Fishpool opererer med tall på rundt 63 kroner per kg for 2. kvartal 2021, 65 kroner per kg for 2. kvartal 2021 og 56 kroner per kg for resten av året.

I andre kvartal 2021 er forventet slaktevolum for Grieg Seafood 15 400 tonn, fordelt på region som følger:

* Rogaland: 6000 tonn
* Finnmark: 4000 tonn
* BC: 5 400 tonn

Grieg Seafood opprettholder sitt langsiktige høstvolumsmål på 130 000 innen 2025.