Antall PD-mistanker i årets første tre måneder lå omtrent på nivå med i fjor. Men det var større variasjoner på produksjonsområdenivå, viser tall fra Veterinærinstituttet. Bildet er fra Veterinærinstituttets laboratorium i Bergen. Foto: Eivind Senneset

PD rapport klar: Så mange tilfeller var det i første kvartal

Veterinærinstituttet har offentliggjort PD-rapport for første kvartal 2020.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I første kvartal 2020 er det registrert 40 mistanker og 24 bekreftede tilfeller av PD i norske oppdrettsanlegg, alle var innenfor PD-sonen. Tilsvarende tall i fjor var 43 mistanker.

Selv om antallet innmeldte mistanker var realtivt likt fra i første kvartal i fjor til i år, er fordelingen på produksjonsområder noe forskjellig:

  • I produksjonsområde 2 var det 5 tilfeller i år, mot 0 i fjor
  • I produksjonsområde 3 var det 2 tilfeller, mot 21 i samme periode i fjor.
  • I produksjonsområde 4 var det 21 i år, mot 6 i fjor

Av mistankene hvor genotypen er blitt stadfestet, var 24 SAV 3 og 9 SAV 2. I to tilfeller var det mistanke om begge varianter.

I produksjonsområde 2 (Ryfylke) var de nye PD-tilfellene i perioden januar – mars 2020 forårsaket av genotypen SAV2 (en lokalitet), SAV3 (to lokaliteter) og både SAV2 og SAV3 (to lokaliteter). I tillegg er SAV2 påvist på en lokalitet i produksjonsområde 4 (Nordhordland til Stadt). Det er ikke påvist noen tilfeller av SAV3 i produksjonsområde 6 (Nordmøre og Sør-Trøndelag) i samme periode.

Oversikt over antall innmeldte tilfeller av SAV og/eller PD for året så langt. Klikke for større. Kilde: Veterinærinstituttet.

Tabeller og figurer

Tabellen til høyre viser en oversikt over antall innmeldte tilfeller av SAV og/eller PD for året så langt. Lokalitetene er oppdelt etter hvilken produksjonssone de befinner seg i.

I henhold til PD-forskriften (FOR-2017-08-29-1318), inngår produksjonssone 2-6 i PD-sonen, mens produksjonssone 1 og 7-13 inngår i overvåkingssoner.

Oversikten baserer seg på tilfeller som er meldt inn til Veterinærinstituttet fra Mattilsynet, basert på analyser utført ved private laboratorier eller ved Veterinærinstituttet. For hver måned og totalt for året er oppført antall innmeldte mistanker, som er det totale antallet tilfeller. Mistanker kan meldes inn på bakgrunn av positive funn av SAV eller kliniske tegn på sykdom eller på bakgrunn av epidemiologi (for eksempel flytting av fisk med påvist SAV til lokaliteten eller samdrift med SAV-positive lokaliteter).

De mistanker som er bekreftet ved histopatologisk undersøkelse av innsendt organmateriale og viruspåvisning i samme individ er oppført i kolonnene «Antall mistanker bekreftet».

I PD-forskriften er krav om genotyping av alle funn av SAV, og antallet av tilfeller genotypet til enten SAV2 eller SAV3 er anført for hhv PD-sonen og overvåkingssonene.