Fiskeolje er i dag både en flaskehals og en kilde til forurensingsstoffer. Nå viser forskning at denne oljen trygt kan erstattes med algeolje.

Ny forskning: Reduserte miljøgiftnivå uten negative fiskehelseeffekter med denne fôrråvaren

BioMar har i et forsøk publisert i «Aquaculture» undersøkt om algeolje kan erstatte fiskeolje uten negative effekter for fisken. Motivasjonen er dels å redusere miljøgiftnivå i fileten, dels å gjøre seg uavhengig av fiskeolje, og på sikt å kunne få like mye langkjedet omega-3 i fileten som det var før man begynte å tilsette plantebaserte oljer i fôret.

Forskerne fra BioMar skriver i abstractet at det globale målet om å utvikle bærekraftig akvafôr har møtt økt kompleksitet når det kommer til innkjøp av råvarer.

- Den begrensede tilgjengeligheten av fiskeolje er en velkjent flaskehals for oppdrettsnæringen. Sammenkoblet med at EFSAs (EUs organ for mattrygghet) har redusert tolerabelt ukentlig inntak av marine forurensninger PCDD/F (polyklorerte dibenzo-p-dioksiner og dibenzofuraner)) og DLPCB (dioksinlignende polyklorerte bifenyler), skapes en utfordring for fiskeolje basert på villfangst og bruk av slik i fiskefôr, skriver de.

Vitenskapelig artikkel

Artikkelen som har tittelen «Full replacement of fish oil with algae oil in farmed Atlantic salmon (Salmo salar) – Debottlenecking omega 3» ble gjort tilgjengelig online i tidsskriftet 6. mai.

Forfattere er Kyla Meagan Zatti, Monica Juarez Ceballos,Victoria Valdenegro Vega, Vegard Denstadli alle tilknyttet BioMars kontor i Trondheim.

De siste årene har kommersielle algealternativer i økende grad blitt tilgjengelig.

- Ikke bare ville omega-3-kilder fra alger redusere avhengigheten av fiskeolje; det vil muliggjøre å få tilbake tidligere nivåer av langkjedet omega-3 i oppdrettslaks.

Studien

Det ble derfor gjennomført en studie for å etablere kunnskap om full erstatning av fiskeolje med algeolje laget av algeslekten Schizochytrium sp. i atlantisk laks med sikte på å redusere forurensningsnivået i fileten og opprettholde nivået av omega-3 fettsyrer, vekstytelse, helse og sluttproduktkvalitet.

Atlantisk laks (531g) ble fordelt i tolv 5×5×5m merder i sjø og fôret en av fire dietter i 369 dager:

  • en kontrolldiett (kontroll) som inneholdt fiskeolje+rapsolje (VO1);
  • en diett der AlgaPrime (AP) erstattet 50 % av summen av EPA+DHA fra fiskeolje (50AP+VO1);
  • en diett der AP erstattet 100 % av summen av EPA+DHA fra fiskeolje (100AP+VO1),
  • og en diett som den forrige men med linfrø i stedet for rapsolje (VO2; 100AP+VO2).

Alle dietter var balansert for nøkkelmikronæringsstoffer.

På slutten av forsøket ble zootekniske parametere innhentet, helse og velferd vurdert, og endelig filetkvalitet analysert for forurensninger og filetkvalitet etter slakting.

Resultater

Full erstatning av FO reduserte nivåene av PCDD/F og DLPCB i fileten på 4 kg laks med henholdsvis 70 % og 79 % for 100AP+VO1 og 40 % og 43 % for henholdsvis 100AP+VO2-fôret fisk.

Fisk i alle gruppene vokste i gjennomsnitt 3,7 kg (gjennomsnittlig sluttvekt 4235,8 g±191,8); nesten en 8-dobling for alle grupper.

Det ble ikke funnet signifikante forskjeller mellom dietter for ytelse, fôropptak, tarmhelse, histologi, velferd, pigmentering eller filetkvalitet.

- Denne studien viser at AlgaPrime kan brukes til fullt ut å erstatte FO i atlantisk laksefôr uten negative effekter, og oppnå en viktig innvirkning på mattrygghet og bærekraft for akvafôrprodusenter og lakseforbrukere, konkluderes det.

Les den vitenskapelige artikkelen her