Gå til innhold
Annonse

Salmonor slaktet mindre - økte omsetningen med 160 millioner

«Langholmen» er et av SalmoNor sitt våpen i lusekrigen. Her kan man se Hydrolicer-plattformen og følgebåt bemannet av personell fra KB Dykk AS. Foto: Halsnøy Dokk AS
«Langholmen» er et av SalmoNor sitt våpen i lusekrigen. Her kan man se Hydrolicer-plattformen og følgebåt bemannet av personell fra KB Dykk AS. Foto: Halsnøy Dokk AS

Selskapet trekker frem PD som en uforutsigbar faktor i produksjonen, men at de har taklet situasjonen bra.

Annonse

SalmoNor AS driver oppdrett av laks i Ytre Namdal. De er et helintegrert selskap som har kontroll pa hele verdikjeden fra smolt til bearbeiding og salg. 

I 2017 økte de omsetningen sin med 160 millioner. Fra 482 millioner i 2016 til 642 millioner kroner i 2017.

Driftsresultatet økte også med 69 millioner kroner, og endte på 270 millioner kroner i fjor.

Selskapet fikk en driftsmargin på 42 % og en egenkapitalandel på 64 %.

Lavere produksjon og slakting

SalmoNor skriver i sin årsberenting at de i 2017 har levert et resultat i takt med markedet.

- Til tross for at forsert utslakting grunnet PD våren 2017 førte til at selskapet både har lavere produksjon og slakting enn normalt, har selskapet taklet situasjonen bra. Selskapets kostnader innen lusebekjempelse er redusert, og selskapet føler de har god kontroll på lusesituasjon, skriver de.

Nøkkeltall 2017 og 2016:
Nøkkeltall 2017 og 2016:

Selskapet trekker frem god bruk av rensefisk, kapasitet innen ikke-medikamentell lusebehandling og godt miljø på lokalitet som avgjørende virkemiddel i selskapets fremtidige lusebekjempelse. 

- I vart område er fortsatt PD en uforutsigbar faktor. SalmoNor ble derfor, sammen med de øvrige lokale aktørene, enige om å gjennomvaksinere høstutsettet. PD-forvaltningen er endret i positiv retning med ny PD-forskrift i august 2017, skriver de.

Minst mulig medikament

Selskapet mener at det er fortsatt mye uavklart i fht forvaltningen av PD da de fortsatt venter på at «Forvaltningsplan for PD» skal komme på høring. Ledelsen mener, og forventer i så henseende at konsekvensene av dagens/fremtidig forvaltning må vurderes opp imot det man mener å oppnå, kommer det frem av årsberetningen.

SalmoNor jobber for en lusebekjempelse med færrest mulig medikamentelle behandlinger. Selskapet deltar i flere FoU-prosjekter innen ikke-medikamentelle metoder. Styret og ledelsen tror at en kombinasjon av disse metodene kan bli den optimale løsningen, og da helst forebyggende løsninger.

All laks i spotmarkedet

Selskapet deltar også aktivt i flere FOU prosjekter innen fiskehelse, teknologi og har blant annet søkt utviklingskonsesjonger gjennom deres datterselskap Salmotech AS. 

Salmonor AS selger all laks i spotmarkedet og er derfor i betydelig grad undergitt markedsrisiko gjennom utvikling både i markedspris på laks og i valutakurser. Selskapet har i liten grad inngått sikringskontrakter for å redusere denne risikoen.

- Med den positive utviklingen vi har opplevd i lakseprisen de siste årene, har dette vist seg å være en riktig strategi, men styret vil fortløpende vurdere behovet for å inngå slike sikringskontrakter. Styret har hittil vurdert at dagens PD-strategi i Nord-Trøndelag er til hinder for å redusere markedsrisikoen, skriver de.

Syv matfisktillatelser

Selskapet har syv matfisktillatelser, en visningstillatelse og eget settefiskanlegg. Administrasjonen ligger på Rørvik i Vikna kommune. 

Selskapet har i dag 30 ansatte, som årlig produserer 10.000 tonn laks – tilsvarende 52,5 millioner måltid. 

SalmoNor Settefisk AS er et heleid datterselskap av SalmoNor AS. De eier også 34 % av slakteriet Nils Williksen AS. Samlet gir dette SalmoNor kontroll over hele verdikjeden. I tillegg samarbeider de med flere andre oppdrettsselskaper i regionen om selskapet Oppdretternes Miljøservice AS som blant annet koordinerer brønnbåtene.

På samme måte er de engasjert i Nordland Rensefisk AS som leverer rognkjeks til lusebekjempelse. Deres visningssenter er et samarbeid med Kystmuseet Norveg i Rørvik.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse