Gå til innhold

Veterinærinstituttet frykter lakselusen utvikler resistens mot varmtvann

Lakselus på laboratorie. Foto: Linn Therese Skår Hosteland
Lakselus på laboratorie. Foto: Linn Therese Skår Hosteland

Veterinærinstituttet har publisert den årlige rapporten om legemiddelresistens hos lakselus hvor de slår fast at lakselusen fortsatt i stor grad er resistente mot legemidlene som brukes. De understreker også det nå må følges med på eventuell utvikling av resistens mot varmtvann.

Resultatene fra 2017 viser at resistens mot deltametrin, azametifos og emamektin benzoat fremdeles er utbredt langs norskekysten. Det ble funnet mindre resistens mot hydrogenperoksid enn mot de andre stoffene.

De viser til at legemiddelforbruket mot lakselus ble imidlertid redusert i 2017, og det ble skrevet ut 61 prosent færre resepter enn i 2016.

- Dette var fortsettelsen av en trend som startet i 2015. Medikamentfrie behandlinger har i stor grad overtatt som kontrollmetode for lakselus. Bruken av slike metoder steg med 47 prosent fra året før.

74 % termisk

74 prosent av de medikamentfrie behandlingene i 2017 ble utført ved bruk av termisk avlusning (avlusing ved hjelp av oppvarmet vann). Dette mener instituttet ikke bare er problemfritt.

- Veterinærinstituttet mener at gjentatte termiske avlusninger i samme geografiske område er bekymringsfullt med tanke på mulig resistensutvikling hos lakselus.

– Det er foreløpig ikke undersøkt om det har utviklet seg resistens mot termisk behandling, men historien har vist at omfattende bruk av én behandlingsform over tid har gitt resistens. Derfor bør vi følge med på dette framover, sier forsker Kari Olli Helgesen ved Veterinærinstituttet i en pressemelding. 

Varmtvanns-behandling i 416 anlegg

Ifølge rapporten viser obligatoriske lakselusrapporter til Mattilsynet at antallet ikke-medisinske behandlingene økte med 5,5 ganger i 2016 sammenlignet med 2015. Veksten fortsatte i 2017 med 47 prosent økning i antall behandlinger sammenlignet med året før.

79 anlegg utført ikke-medikamentelle behandlinger i 2015, mens tallet hadde økt til 323 anlegg i 2016, og videre til 416 anlegg i 2017.

- Termisk behandling sto for nesten hele økningen i bruken av ikke-medikamentelle behandlinger i 2017, sammenlignet med 2016.

Det påpekes også at en studie fra 2017 viste genetisk variasjon i toleransen for varmt vann i lakselus.

- Den hyppige bruken av termisk avlusning medfører et seleksjonspress som favoriserer lus som kan overleve varmt vann behandlinger. Dette presset ble påført et stort geografisk område, da bruken av termisk avlusning var hyppig langs vestkysten av Norge, i Trøndelag og i deler av Nordland. 

Rapporten kan lastes ned på Veterinærinstituttets nettsider

Tabell 1. Antall resepter for de ulike virkestoffkategoriene brukt til kontroll av lakselus i 2011 til 2017.

Virkestoffkategori

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Azamethiphos

409

691

480

749

619

257

58

Pyretroider

456

1155

1123

1043

662

276

80

Emamektin

288

164

162

481

523

608

319

Hydrogenperoksid

172

110

250

1009

1279

629

214

Flubenzuroner

23

129

170

195

201

173

79

Total

1348

2249

2185

3477

3284

1943

750

Tabell 2. Antall uker anleggene har rapportert ikke-medikamentelle behandlinger av lakselus, i den ukentlige obligatoriske lakselusrapporteringen til Mattilsynet, fra 2012 til 2017.

Behandlingskategori

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Termisk

0

0

3

42

700

1 308

Mekanisk fjerning

4

6

40

38

333

293

Ferskvann

0

0

2

31

88

96

Andre

132

109

140

106

76

62

Total

136

115

185

217

1197

1759

Fordeling av ikkemedikamentelle behandlinger langs norskekysten i 2017. Illustrasjon: Veterinærinstituttet.
Fordeling av ikkemedikamentelle behandlinger langs norskekysten i 2017. Illustrasjon: Veterinærinstituttet.

Har du en sak du
vil tipse oss om?