Jon Arne Grøttum, direktør for havbruk i Sjømat Norge, fraråder tidsbegrensning på akvakulturtillatelser.

Fraråder tidsbegrensning på akvakulturtillatelser

- En tidsbegrensning for akvakulturtillatelser vil, slik det har blitt tatt til orde for, skape unødvendig usikkerhet i havbruksnæringen, mener Sjømat Norge.

Publisert

- Vårt korte svar er at vi er enige med Havbruksutvalget om at tidsbegrensning på havbrukstillatelser ikke bør innføres. Når vi nå ser det foreslått vil vi flagge at vi tror ikke det vil være et klokt element å innføre, verken for eksisterende eller nye selskapstillatelser for laks og ørret, sier Jon Arne Grøttum, direktør for havbruk i Sjømat Norge.

Grøttum begrunner bransjeorganisasjonenes synspunkt med en eventuell reguleringsrente (grunnrente) allerede tas ut gjennom auksjoner, produksjonsavgift og grunnrenteskatt. For det andre er forutsigbare rammevilkår, som sikrer langsiktige investeringer, avgjørende for utvikling og innovasjon i en moden og integrert verdikjede. 

Les også: Grundig gjennomgang

Havbruksutvalget kom ikke med et forslag om tidsbegrensing på tillatelser for laks, men åpnet opp for å ha det på andre arter. I høringssvarene leser man fra blant annet Fylkestinget i Finnmark at tidsbegrensning bør vurderes på samtlige arter. 

Det ville i så fall ha betydd ekspropriasjon av tildelte rettigheter som næringens utøvere har betalt for, og komme i tillegg til de allerede innførte grunnrenteskattene. Innføring av tidsbegrensning på nye tillatelser reiser også betydelige utfordringer med hensyn til forutsigbarhet for næringen, og hvordan dette skal praktiseres, heter det i Sjømat Norges høringssvar.

Etter Havbruksmeldingen har myndighetene gjennomført betydelige endringer som har skapt stor uforutsigbarhet for næringen, med innføring av en høy grunnrenteskatt og en skjerpet formuesskatt på norsk eierskap som omfatter nesten alle norske havbruksselskaper. I høringssvaret skriver Sjømat Norge at det er åpenbare juridiske betenkeligheter ved å innføre tidsbegrensninger med tilbakevirkende kraft for eksisterende tillatelser.

Videre begrunner Grøttum bransjeorganisasjonens synspunkt at det er en forventing om videreutvikling av havbruksnæringen gjennom betydelige investeringer i innovasjon og grønn miljøteknologi.

- Det er ikke til å stikke under stol at tidsbegrensning på selskapstillatelser vil skape usikkerhet for investorer og tilgang på risikokapital som er nødvendig for videreutvikling av denne viktige næringen. Vi opplevde at usikkerheten som kom i kjølvannet av grunnrenteskatten har satt mye av utviklingen på vent, særlig i leverandørleddet, sier Grøttum.

Det endelige høringssvaret opplyser Sjømat Nroge vil bli publisert på deres sider så snart det er klart. 

Les flere saker om Havbruksutvalgets NOU her:

havbruksutvalget