Ingen fisk som var behandlet med en spesiell type bakteriofager før transport til nye merder, fikk yersinioseutbrudd etter transporten, slik man ville forventet dersom man ikke hadde benyttet disse bakteriofagene.

Bakteriofager slo ned yersinose-bakterier - dokumentert i fagartikkel

SinkabergHansen unngikk dødelighet og opprettholdt god fiskevelferd gjennom bruk av bakteriofager mot bakterien Yersinia ruckeri. Det går fram av en fagartikkel i Norsk Veterinærtidsskrift.

Publisert Sist oppdatert

Bakteriesykdommer er igjen et økende problem i norsk havbruksnæring, men bransjen har nå flere verktøy enn vaksiner og antibiotika i verktøykassen. Oppdrettsselskapet SinkabergHansen gjorde sine første erfaringer med bakteriofagproduktet «Custus®YRS» i 2022, dokumenterte effekten og presenterte nylig resultatene i en fagartikkel i Norsk Veterinærtidsskrift.

Hva er bakteriofag­teknologi?

  • Bakteriofager er virus, allestedsnærværende i miljøet, og de mest tallrike og eldste organismer på planeten.
  • Vanlig størrelse for bakteriofager er 24 til 200 nanometer. Som andre virus infiserer bakteriofagene sin vert, overtar kontroll over verten slik at denne begynner å produsere nye bakteriofager. Når et høyt nok antall nye bakteriofager er produsert inne i vertsbakterien, sprekker denne, og de nye bakteriofagene kommer ut og kan infisere nye verter.
  • Bakteriofager er vanligvis svært spesifikke og kan bare infisere og formere seg i sin spesielle bakterieart eller bakteriestamme.
  • Kontrollert levering av fager ved hjelp av biologiske presisjonsverktøy har et håp om å kunne redusere bruken av antibiotika, og dermed bekjempe den voksende trusselen fra antibiotikaresistente bakterier.

Kilde: Skretting, Proteon og Wikipedia

- Da vi skulle prøve dette for første gang var det viktig for oss å undersøke effekten på best mulig måte, så vi la dette opp nærmest som et vitenskapelig forsøk, sier artikkelforfatter Bjørn Gillund, som er konsernleder for kvalitet og fiskehelse i SinkabergHansen. Han forteller at de så at bruk av disse bakteriofagene i brønnbåtvannet kontrollerte smittepresset, noe han mener utvilsomt sparte selskapet for dødelighet og bidro til økt fiskevelferd.

Bjørn Gillund, er konsernleder for kvalitet og fiskehelse i SinkabergHansen

Produktet Custus®YRS utnytter målrettede bakteriofager til å kontrollere forekomsten av bakterien Yersinia ruckeri som gir sykdommen yersiniose, og er ifølge ACD Pharma det eneste biokontrollproduktet av sitt slag på markedet, også globalt.

Mistet fem prosent rett etter utsett

Bakteriofagproduktet brukes i forbindelse med transport og avlusing i brønnbåt for å slå ned smittepresset, som typisk øker sterkt i brønnen dersom deler av fiskegruppen har bærerstatus av bakterien. Det økte smittepresset, i kombinasjon med håndteringsstress, vil da erfaringsmessig kunne utløse yersinioseutbrudd 1 - 2 uker etter håndteringen.

Det var nettopp dette SinkabergHansen opplevde ved to lokaliteter i Bindalsfjorden rett etter utsett høsten 2021. Om lag fem prosent av fisken, vel 52.000 laks, døde i disse første utbruddene.

I tråd med Bindalsmodellen skulle fisken etter noen måneder flyttes videre fra lavsalinitetslokalitetene innerst i fjorden, til mer eksponerte påvekstlokaliteter lenger ut i fjordsystemet. Ifølge artikkelen tilsa historikken at denne neste flyttingen ville gi nye utbrudd, og det ble derfor besluttet i SinkabergHansen å bruke dette bakteriofagproduktet for å kontrollere smittepresset under transportene.

Vannanalyser fra transportene viste hvordan bakterieforekomsten først økte, før Yersinia-bakteriene i brønnvannet effektivt ble ødelagt så snart bakteriofagene hadde gjennomført sin første replikasjonssyklus.

Ingen utbrudd etter transport

I alt 16 turer ble gjennomført for å transportere fisken til nye merder i påvekstlokalitetene. Ingen av merdene opplevde yersinioseutbrudd etter transporten, slik man ville forventet dersom man ikke hadde benyttet disse bakteriofagene.

Syv av transportene ble gjennomført med Custus®YRS i kombinasjon med lusebehandling med Ectosan® Vet, og det ble gjennomført en interaksjonsstudie for å dokumentere eventuelle påvirkninger mellom de to produktene. Ingen slike påvirkninger ble påvist, og begge fungerte ifølge artikkelen etter hensikten.

Den lusebehandlede fisken ble overført til en lokalitet med nedsenkede merder, og hadde ikke behov for ytterligere lusebehandlinger fram til slakt. Det forekom ingen nye utbrudd av yersiniose på denne fisken.

Nytt utbrudd i kontrollmerd

Ved den andre påvekstlokaliteten ble det etter to lusebehandlinger uten bruk av bakteriofager, 182 dager etter flyttingen, observert nye yersinioseutbrudd med høy dødelighet i to av merdene.

For å bygge erfaring og videre studere effekten av dette bakteriofagproduktet ble det ved den neste og siste lusebehandlingen besluttet å kun bruke Custus®YRS på den ene av de to merdene med dødelighet.

Resultatet var et nytt yersinioseutbrudd med høy dødelighet i den ubehandlede kontrollmerden, mens merden som fikk bakteriofager under avlusingen ikke fikk sykdomsutbrudd.

Nye produkter på vei

- Vi har etter hvert bygget mye erfaring rundt bruk av Custus®YRS i brønnbåt, så resultatene hos SinkabergHansen var gledelige, men også som forventet. Bruk av bakteriofager er en fantastisk spennende og lovende måte å bekjempe skadelige bakterier på. Fremover opprettholder vi et sterkt fokus på utvikling og lansering av nye Custus-produkter mot blant annet Moritella viscosa og Pasteurella, sier forskningsdirektør Hans Petter Kleppen i ACD Pharma.

Fagartikkelen vil også bli trykket i Norsk Fiskeoppdrett nr 4.