LetSea sin forsøkslokalitet «Seiskjæret» sør for Sandnessjøen der fôrforsøkene ble utført.

Slik kan miljøgiftinnholdet i laks kontrolleres

Miljøgifter som PCB og dioksiner finnes i all fet fisk, også laks. I et fullskalaforsøk med marine mikroalger har man dokumentert både at slike alger kan være en kilde til omega 3, men at de også kan bidra til å redusere innholdet av miljøgifter i fisken betydelig.

Publisert Sist oppdatert

Fullskalaforsøket ble gjort i regi av Biomar og utført ved LetSea sitt sjøanlegg på Helgeland. 

Resultatene fra forsøket er omtalt i en fagartikkel i Norsk Fiskeoppdrett nr. 5. PDF av artikkelen kan lastes ned herfra.

I forsøket ble laks fôret med mikroalger frem til slakt.

Resultatene viste at økonomisk viktige parameterne som tilveksthastighet, fôrutnyttelse, overlevelse og filetkvalitet ikke ble negativt påvirket.

– Med lave oljeutbytter i fiskeriene i Peru som bakteppe er nye kilder helt nødvendig for å dekke dagens og fremtidige behov for langkjedede omega-3 i kommersielle fiskefôr, skriver artikkelforfatterne.

De påpeker at tilgang på langkjedede omega-3 fettsyrer lenge har vært en av de største flaskehalsene for videre vekst og utvikling av laksenæringen.

De skriver også at fiskeolje fra villfanget fisk inneholder marine kontaminanter som dioksiner og PCB, en kjensgjerning som med ujevne mellomrom kommer til overflaten i form av at noen uttaler seg negativt til fetfisk-konsum. Sist nå nylig ved at en gruppe forskere gikk ut og advarte mot at barn spiser fet fisk.

– Opphavet til disse kontaminantene er i all hovedsak utslipp og dumping fra europeisk plast og kjemiindustri på 1900 tallet. Disse stoffene har lang nedbrytningstid og de akkumuleres i den marine næringskjeden. Fiskeoljen som benyttes i fôr renses, men renseeffekten kan være variabel og utgangskonsentrasjonen ulik avhengig av fiskeslag og trofisk nivå, skriver artikkelforfatterne fra Biomar i Norsk Fiskeoppdrett-artikkelen.

– Kontrollert produksjon i et lukket fermenteringssystem gjør at mikroalgene ikke inneholder disse marine kontaminantene. På en annen side er fiskeoljen er en mer komplett råvare med tanke på innhold av næringsstoff enn mikroalgene, men dette kan enkelt suppleres og balanseres i optimering i de tilfellene dette er nødvendig, legger de til.